Calculadora C P A     - ? -

Data inici relació laboral Data Legal Jubilació ordinària o anticipada
Dies que jo aporto al Banc

Aportació Ajuntament

Totals
1. Acumulació voluntària de permisos no gaudits (aportació/any)
2. Bonificació extraordinària per antiguitat generada abans del 24 de desembre de 2021
3. Bonificació per antiguitat generada a partir de l’aplicació de l’Acord de condicions comunes 2021-2024
Dies de vacances a que tindré dret durant el gaudiment
4. Bescanvi voluntari de dies per una part del premi econòmic d’antiguitat
Premi antiguitat 25 anys
Premi antiguitat 30 anys
Premi antiguitat 35 anys
Premi antiguitat 40 anys
Premi antiguitat 45 anys
Totals dies Laborals
Data inici gaudiment

Dies a desar per any

Any Dies

Dies a desar ultim any

Concepte Dies
dias addic. fest.recuperar.
dias addic. Comp.Horària.
dias assumptes personals.
Dies lliure disp.trienis
dias adicionals vacances ant.
dies vacances

Arxiu llegit