Permís per situacions de violència de gènere.

Permís per situacions de violència de gènere.

Les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, tinguin faltes d’assistència totals o parcials tenen dret que aquestes faltes d’assistència es considerin justificades d’acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents.

Així mateix, tenen dret a les hores de flexibilitat horària que, d’acord amb cada situació concreta, siguin necessàries per a llur protecció o assistència social.

Documentació acreditativa

Ordre de protecció judicial o l’informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que l’empleada es víctima de violència de gènere en tant es dicta l’ordre de protecció.