Permís per situacions de violència de gènere.

[Vigència fins 31 de desembre de 2020]

Acord condicions 2017-2020. Capítol 2.

 

Article 16.d Permisos per situacions de violència de gènere.

Les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, tinguin faltes d’assistència totals o parcials tenen dret que aquestes faltes d’assistència es considerin justificades d’acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents. Així mateix, tenen dret a les hores de flexibilitat horària que, d’acord amb cada situació concreta, siguin necessàries per a llur protecció o assistència social.

 

REGULACIÓ:

 

Permís per situacions de violència de gènere

Les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, tinguin faltes d’assistència totals o parcials tenen dret al fet que aquestes faltes d’assistència es considerin justificades d’acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents.

Així mateix, tenen dret a les hores de flexibilitat horària que, d’acord amb cada situació concreta, siguin necessàries per a llur protecció o assistència social.

 

Documentació acreditativa

Ordre de protecció judicial o l’informe del ministeri fiscal que indiqui l’existència d’indicis que l’empleada és víctima de violència de gènere en tant es dicta l’ordre de protecció.

També es podrà acreditar mitjançant informe dels serveis socials, dels serveis especialitzats o dels serveis d’acollida destinats a víctimes de violència de gènere de l’Administració pública.

 

Impactos: 24