Permís per situacions de violència de gènere.

[Vigència fins 31 de desembre de 2020]

Acord condicions 2017-2020. Capítol 2.

 

Article 16.d Permisos per situacions de violència de gènere.

Les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, tinguin faltes d’assistència totals o parcials tenen dret que aquestes faltes d’assistència es considerin justificades d’acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents. Així mateix, tenen dret a les hores de flexibilitat horària que, d’acord amb cada situació concreta, siguin necessàries per a llur protecció o assistència social.