Valoració provisional dels mèrits de les persones aspirants que han superat la fase d’oposició gestió administració general i tècnic superior en gestió de l’Ajuntament de Barcelona.

 

FASE DE CONCURS-VALORACIÓ PROVISIONAL DE MÈRITS PROMOCIONS INTERNES GESTIÓ ADMINISTRACIÓ GENERAL  I TÉCNIC SUPERIOR EN GESTIÓ AJUNTAMENT DE BARCELONA

 

Des de CCOO us informem que divendres 18 de gener del 2019 es van reunir els Tribunals qualificadors dels processos de referència, i han atorgat la valoració provisional dels mèrits de les persones aspirants que han superat la fase d’oposició.

S’estableix un termini de 10 dies hàbils comptadors des del dia 21 de gener fins a l’1 de febrer, ambdós inclosos, per tal que les persones aspirants formulin les al·legacions que considerin oportunes, tal com es disposa a l’apartat 9.3 de les bases.

Tanmateix, finalitzat el termini esmentat el Tribunal publicarà la llista definitiva de puntuacions del concurs, juntament amb la llista de puntuacions finals del concurs oposició, torn de promoció interna especial, amb indicació del número d’ordre de classificació assolit per cada persona aspirant que hagi superat el mateix.

 Per tal d’agilitar al màxim la resolució del procés, es recomana que les possibles al·legacions a presentar es facin durant els primers dies del termini i, un cop entregades al registre municipal, s’enviï una còpia a les següents  adreces electròniques:

 

  • Per a la promoció interna de GESTIÓ ADMINISTRACIÓ GENERAL  a  l’adreça convocatories@bcn.cat indicant a l’assumpte: “Mèrits procés 60 places TM Gestió”.
  • Per a la promoció interna de TÈCNIC SUPERIOR EN GESTIÓ  a  l’adreça planificacio@bcn.cat  indicant a l’assumpte:  “ Mèrits procés PI TS Gestió”.

A la intranet teniu una nota aclaridora del Tribunal amb relació als mèrits que han estat valorats i pel que fa també a la formació.

També teniu publicada la llista provisional amb els punts de manera detallada i la puntuació total dels mèrits.

 

CCOO vetllant sempre per la transparència dels processos !

Impactos: 9