Vacances d’estiu

 Vacances d'estiu

[Vigència fins 31 de desembre de 2020]

Acord condicions 2017-2020. Capítol 2. Article 14

 

 

 

Les vacances anuals retribuïdes són d’un mes de durada per cada any complert de servei, amb una garantia de 22 dies hàbils, o la part proporcional que correspongui quan el temps realment treballat és inferior a l’any. A aquests efectes els dissabtes es consideren inhàbils, sense perjudici de les adaptacions que es puguin produir pels horaris especials.

En el supòsits d’haver completat els anys d’antiguitat en l’administració que consten a continuació es tindrà dret al gaudiment dels següents dies addicionals de vacances anuals:

  • Deu anys de servei: 1 dia
  • Quinze anys de servei: 2 dies
  • Vint anys de servei: 3 dies
  • Vint-i-cinc anys de servei: 4 dies

 

 

 

Impactos: 111