Vacances d’estiu

 Vacances d’estiu

CIRCULAR  NÚM. 2/2016

 

1.- Àmbit aplicació

 

 

1.1.- Aquesta Circular és d’aplicació al personal que presta servei a l’Ajuntament de Barcelona, organismes autònoms municipals i ens instrumentals, i entitats públiques empresarials dependents de la Corporació. Serà aplicable al personal laboral d’aquells organismes públics que s’adhereixin al conveni col·lectiu de l’Ajuntament de Barcelona.

 

1.2.- No obstant, l’anterior, les vacances del personal de la Guàrdia Urbana, del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, del personal adscrit a centres docents i d’aquell altre personal que per necessitats del servei sigui necessari, seran regulades mitjançant circular interna de l’òrgan corresponent, que es publicarà oportunament.

 

 

2.- Meritació i caducitat

 

2.1.- Les vacances es meriten des de l’1 de gener al 31 de desembre de l’any natural.

 

2.2.- Les vacances són irrenunciables i s’han de gaudir de forma obligatòria dins l’any natural, excepte en el permís de maternitat, de paternitat, les compactacions horàries derivades de les mesures de conciliació familiar i quan es derivin processos d’incapacitat temporal iniciats abans del període de gaudiment de les vacances i no sigui possible gaudir-les en el mateix any natural. En aquests casos, les vacances podran gaudir-se en l’any natural següent.

 

 

3.- Durada de les vacances

 

3.1.- Les vacances anuals retribuïdes tenen una durada de 22 dies hàbils, o la part proporcional que correspongui quan el temps realment treballat és inferior a l’any.

 

En règim d’horari comú i horari de jornada simplificada, no es consideren com hàbils els dissabtes.

 

Per al personal amb règim d’horaris especials i  amb horari de treball a torns, no es consideren com hàbils els dies de lliurança setmanal que corresponguin.

 

3.2.-  L’empleat que ingressi per mobilitat interadministrativa o reingressi procedent d’una prestació de serveis en una altra administració o organisme públic, haurà de presentar una certificació dels dies de vacances meritats i ja gaudits o que restin per gaudir.

 

 

4.- Fraccionament

 

4.1.- Es podrà autoritzar a aquell personal que presti serveis efectius durant l’any complet el gaudiment de les vacances en períodes fraccionats,  sent cadascuna de les fraccions com a mínim de set dies naturals i consecutius.

 

4.2.- En aquest cas el període mínim de prestació efectiva de serveis entre fraccions ha de ser d’una setmana, “set dies naturals consecutius” com a mínim.

 

4.3.- Es podran sol·licitar fins a 7 dies de lliure disposició d’acord amb les necessitats del servei, a compte dels 22 dies de vacances anuals. En el cas de prestacions de serveis de períodes inferiors a l’any els dies de lliure disposició seran proporcionals al nombre de dies de vacances.

 

 

5.- Període de gaudiment

 

5.1.- Les vacances es gaudiran sempre dins l’any natural, i d’acord amb les necessitats del servei durant els mesos de juliol a setembre, preferentment en els mesos de juliol i agost.

 

Pel que fa als dies de lliure disposició a compte de les vacances d’estiu, aquests es podran gaudir fins al 5 de gener de l’any següent i, excepcionalment i/o per raons del servei, aquest període es podrà ampliar fins al 15 de gener.

 

5.2.- A petició de l’empleat i d’acord amb les necessitats del servei, es podrà autoritzar el gaudiment de les vacances en altres períodes.  En aquest cas no s’aplicarà l’increment previst en l’apartat 5.3.

 

5.3.- Els empleats que per necessitats del servei gaudeixin de les vacances  fora del període comprès entre l’1 de juliol al 30 de setembre tindran dret a un dia addicional de vacances per cada fracció de quinze dies naturals realitzats fora d’aquests mesos.

 

5.4.- El personal ha de gaudir de les vacances meritades de forma prèvia a la finalització o suspensió del vincle amb l’administració.

 

 

6.- Interrupció de les vacances.

 

6.1.- La incapacitat temporal d’una durada superior a 10 dies consecutius naturals acreditada documentalment interromp el gaudiment del període de vacances.

 

6.2.- Aquesta possibilitat d’interrompre les vacances està supeditada al fet que l’empleat/da afectat/da no hagi estat 90 dies de baixa durant l’any anterior .

 

6.3.- El gaudiment dels dies pendents s’ha de realitzar en el mateix any natural, i d’acord amb les necessitats del servei.

 

6.4.- Per als col·lectius que deixen de prestar servei totalment en dates predeterminades, la recuperació, si s’escau, només es pot fer dins d’aquest període, tret de supòsits excepcionals.

 

 

7.- Acumulació

 

7.1.- Els dies de vacances, els dies addicionals de lliure disposició, els derivats dels permisos per conciliació de la vida personal, familiar i laboral i per raó de violència de gènere i els dies d’assumptes personals es poden acumular sempre que ho permetin les raons de servei.

 

 

8.- Procediment.

 

8.1.- Tot el personal que disposi d’accés a la intranet , en l’apartat de sol·licituds Permisos i Vacances,  haurà de formalitzar la petició mitjançant els formularis que es troben en aquest espai, abans del  17 de juny de 2016.

 

8.2.- La resta de personal que no tingui accés a l’ esmentat aplicatiu, farà les comunicacions abans del  17 de juny  de 2016,  utilitzant el mecanisme habitual de petició.

 

8.3.- L’empleat/a haurà d’incloure en la primera petició la previsió de les dates en les quals efectuarà les vacances, sense perjudici del seu fraccionament.

 

8.4.- En aquells casos en que no es tingui constància documental de l’autorització de vacances per causes imputables a l’empleat, s’entendrà com a absència injustificada.

 

8.5.- Les prefectures de les dependències comunicaran als respectius departaments de personal les previsions de vacances del personal així com l’adopció de les mesures necessàries per garantir la prestació del servei. Aquesta comunicació haurà de portar el vist-i-plau del superior jeràrquic que correspongui.

 

8.6.- Les prefectures de les dependències comunicaran als departaments de personal respectius les modificacions de les dates de les vacances abans de l’inici de les mateixes.