S’han publicat les puntuacions finals de la promoció interna especial de l’escala d’administració general de l’Ajuntament de Barcelona.

 

 

Des de CCOO us volem informar que ahir dia 19 de març es va reunir el Tribunal qualificador del procés de la PROMOCIÓ INTERNA ESPECIAL DE 60 PLACES DE LA CATEGORIA DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, per procedir a fer públiques les puntuacions finals obtingudes pels aspirants per ordre de classificació, amb el sumatori de tots els exercicis de la fase d’oposició i de la quantificació final de mèrits de la fase de concurs.

 

Tal com s’especifica al punt 9.2 de les bases de la convocatòria, s’obre un termini de 20 dies naturals per tal que les persones aspirants proposades presentin els documents acreditatius originals dels requisits exigits i dels que s’han valorat en la fase de concurs.

 

Des del Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans de la Gerència de Recursos Humans i Organització, es contactarà amb les persones aspirants proposades per realitzar la compulsa de la documentació.

 

Per més informació consulteu la intranet, a l’apartat de PROMOCIÓ INTERNA ESPECIAL.

 

 

CCOO sempre vetllant per la transparència dels processos !

Impactos: 5