Permís per reducció de jornada per conciliació familiar

[Vigència fins 31 de desembre de 2020]

Acord condicions 2017-2020. Capítol 2. Article 13.3

Horari per permís de reducció de jornada per conciliació familiar.

El personal que gaudeix del permís de reducció de jornada per conciliació familiar, fixarà de mutu acord la concreció del seu horari tenint en compte l’horari que més s’adeqüi a les seves necessitats i a les del servei. Aquest personal tindrà 30 minuts diaris de flexibilitat de la franja fixada a l’entrada o a la sortida, que s’han de recuperar el mateix dia en que es produeix la flexibilitat.

Impactos: 442