Quants dies em pertoquen per a exàmens finals i parcials alliberadors?

REGULACIÓ

 

Per a exàmens finals i parcials alliberadors

Durada del permís

Per a exàmens finals i parcials alliberadors en centres acadèmics oficials i per a proves de promoció interna o oferta pública a l’Ajuntament de Barcelona, un dia. En el supòsit de proves de provisió de llocs de treball, el temps indispensable.

Per a proves de promoció a la resta de les administracions públiques, el temps indispensable per a la seva realització.

Criteris d’aplicació

El dia del permís ha de coincidir amb el dia de l’examen.

També donarà dret al dia de permís la realització de l’examen final per assolir nivell de català i obtenir el certificat oficial corresponent.

Documentació acreditativa

– Justificant oficial emès per l’entitat que efectuï l’examen, en el qual consti el nom de la persona examinada, el tipus d’examen, el segell i la signatura del o la responsable.

– En el cas de proves de selecció de l’Ajuntament de Barcelona o els seus organismes públics dependents, es comprovarà d’ofici l’assistència.

Impactos: 25