PROMOCIONS INTERNES AUXILIARS ADMINISTRATIUS I ADMINISTRATIUS

CCOO ACONSEGUEIX MILLORES EN LA NEGOCIACIÓ DE LES BASES A LES PROMOCIONS A C2 I C1.

 

Amb data d’avui s’han publicat les bases per les promocions internes dels grups següents:

– E a C2 (Subalterns a Aux. Administratius)

– C2 a C1 (Aux. Administratius a Administratius)

 

La data d’inscripció als processos és fins al 19 de març del 2018, es disposarà de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria a la Gaseta Municipal. L’accés a les dues bases, amb tota la característica per la qual es regiran, i l’accés a la sol·licitud telemàtica la teniu a la Intranet Municipal dins l’apartat “Selecció i Provisió: Promoció Interna Especial”.

 

Excepcionalment, també es podrà fer en suport paper en les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Barcelona. La relació de les esmentades OAC així com les adreces, s’especifiquen al final de les bases.

 

Des de CCOO us comuniquem, que vam presentar al·legacions a les bases de les promocions internes del grup Subalterns (E) a Aux. Administratiu (C2) i del grup C2 a Administratiu (C1) a la Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de RH de l’Ajuntament i ens van acceptar el següent:


En la del grup E a C2 l’Ajuntament volia posar com a prova, un test de personalitat i entrevista, que fos eliminatòria, a la qual nosaltres ens vam oposar, vam dir que la traguessin i finalment vam aconseguir que no fos eliminatòria sinó només per veure el perfil del candidat/a.


L’Altra al·legació presentada per CCOO i acceptada per la Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de RH de l’Ajuntament ha sigut pel grup de C2 a C1:


Ens han acceptat que també es puguin presentar els candidats/es que estiguin en possessió d’un títol de Cicle Formatiu de Grau Mitjà, equivalent o superior, tal com diu el Real Decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel que s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, en el Capítol II, article 52, punt 1. a), i no només Cicles Formatius de Grau Superior o FP 2n Grau.

CCOO també vam pressionar i aconseguir en la negociació de les bases rebaixar el nivell d’Ofimàtica, tant pel grup E a C2 com pel grup C2 al C1, i que siguis més adient a les tasques que desenvolupen tant per C2 com per C1.

 

CCOO sempre vetllant pels drets dels treballadors/es