Promoció interna especial de 60 places de la categoria d’administratiu de l’escala d’administració general de l’Ajuntament de Barcelona.

Des de CCOO us volem informar que dimarts 22 de gener del 2019,  es va reunir el Tribunal qualificador del procés de referencia, i publica a continuació a la intranet els resultats de la tercera prova – prova pràctica ( Ofimàtica), de les persones aspirants que, d’acord amb les bases de la convocatòria, han obtingut una puntuació mínima de 11,5 punts.

Podeu veure la llista entrant a la vostra intranet.

D’acord amb el punt 4.6 de les bases, les persones aspirants hauran de presentar, en un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà d’aquesta publicació (resultats de la tercera prova), la relació de tots els mèrits que proposin per ser avaluats pel Tribunal d’acord amb el model publicat juntament amb aquesta publicació i amb el qual hauran d’adjuntar els documents acreditatius dels mateixos.

Únicament cal adjuntar documents acreditatius dels mèrits que s’hagin assolit fora de l’àmbit de l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms i ens instrumentals.

La presentació es realitzarà en qualsevol dels Registres Municipals situats en les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Barcelona, indicades a l’annex 6 de les bases de la convocatòria, o per qualssevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

 

DES DE CCOO SEMPRE VETLLANT PER LA TRANSPARÉNCIA DELS PROCESSOS!!

 

Impactos: 12