Permís per maternitat i de gestació.

Artícle 15.2.o Permís per gestació

Per a les dones en estat de gestació es reconeix un permís retribuït a partir del dia primer de la setmana 37 de l’embaràs i fins a la data del part. En el supòsit de gestació múltiple, aquest permís es podrà iniciar el primer dia de la setmana 35 de l’embaràs i fins a la data del part.

 

Article 16.a Permís per maternitat

 

a) Permís per maternitat: tindrà una durada de 16 setmanes ininterrompudes.

Aquest permís s’ampliarà en dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill i, per cada fill a partir del segon, en els supòsits de part múltiple. El permís es distribuirà a opció de l’empleada sempre que sis setmanes siguin immediatament posteriors al part.

En cas de mort de la mare, o guarda legal exclusiva l’altre progenitor podrà fer ús de la totalitat o, en el seu cas, de la part que quedi de permís.No obstant, i sense perjudici de les sis setmanes immediatament posteriors al part de descans obligatori per a la mare, en el cas que ambdós progenitors treballin, la mare, a l’iniciar-se el període de descans de maternitat, podrà optar a què l’altre progenitor gaudeixi d’una part determinada i ininterrompuda del període de descans posterior al part, bé de forma simultània o successiva amb el de la mare.

L’altre progenitor podrà seguir gaudint del permís de maternitat inicialment cedit, encara que en el moment previst per a la reincorporació de la mare al treball aquesta es trobi en situació d’incapacitat temporal. En els casos de gaudiment simultani de períodes de descans, la suma d’aquests no podrà excedir de les setze setmanes o de les que corresponguin en cas de discapacitat del fill o de part múltiple.

L’opció exercida per la mareen iniciar-se el període de descans per maternitat, en favor del pare, a fi i efecte que aquest gaudeixi d’una part del permís, pot ser revocada per la mare si s’esdevenen fets que fan inviable l’aplicació d’aquesta opció.

Aquest permís es podrà gaudir ajornada complerta o a temps parcial, quan les necessitats del servei ho permetin, i en els termes que reglamentàriament es determinin.

En els casos de part prematur i en aquells en que, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, aquest permís s’ampliarà en tants dies com el nounat es trobi hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes addicionals.

 

 

REGULACIÓ:

 

Permís per gestació

Durada del permís

Per a les dones en estat de gestació es té dret a un permís a partir del primer dia de la setmana 37 de l’embaràs i fins a la data del part.

En el supòsit de gestació múltiple, aquest permís es podrà iniciar a partir del primer dia de la setmana 35 de l’embaràs i fins a la data del part.

Documentació acreditativa

– Certificat mèdic que acrediti l’inici de la setmana de gestació corresponent.

Impactos: 123