Permís per maternitat

Permís per maternitat

 

Durada del permís

Tindrà una durada de setze setmanes ininterrompudes. Aquest permís s’ampliarà en dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill i, per cada fill a partir del segon, en els supòsits de part múltiple.

El permís es distribuirà a opció de l’empleada sempre que sis setmanes siguin immediatament posteriors al part. En cas de mort de la mare, o guarda legal exclusiva l’altre progenitor podrà fer ús de la totalitat o, en el seu cas, de la part que quedi de permís.

No obstant, i sense perjudici de les sis setmanes immediatament posteriors al part de descans obligatori per a la mare, en el cas que ambdós progenitors treballin, la mare, a l’iniciar-se el període de descans de maternitat, podrà optar a què l’altre progenitor gaudeixi d’una part determinada i ininterrompuda del període de descans posterior al part, bé de forma simultània o successiva amb el de la mare. L’altre progenitor podrà seguir gaudint del permís de maternitat inicialment cedit, encara que en el moment previst per a la reincorporació de la mare al treball aquesta es trobi en situació d’incapacitat temporal.

En els casos de gaudiment simultani de períodes de descans, la suma d’aquests no podrà excedir de les setze setmanes o de les que corresponguin en cas de discapacitat del fill o de part múltiple.

L’opció exercida per a la mare en iniciar-se el període de descans per maternitat, en favor del pare, a fi i efecte que aquest gaudeixi d’una part del permís, pot ser revocada per la mare si s’esdevenen fets que fan inviable l’aplicació d’aquesta opció.

Aquest permís es podrà gaudir a jornada complerta o a temps parcial, quan les necessitats del servei ho permetin, i en els termes que reglamentàriament es determinin.

En els casos de part prematur i en aquells en que, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, aquest permís s’ampliarà en tants dies com el nounat es trobi hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes addicionals.

Documentació acreditativa

L’informe maternal emès pel metge de capçalera de la Seguretat Social (dins el període de descans haurà d’estar sempre inclòs el dia del part), o baixa per maternitat del PAMEM.

Aquesta documentació s’haurà de fer arribar al Departament de Personal del Sector o Districte o el Servei de Recursos Humans de l‘Institut.

En cas de part prematur o que el nounat hagi quedat hospitalitzat,  cal una justificació mèdica en què consti que el part és prematur o que el nounat ha quedat hospitalitzat a continuació del part i la data d’alta, que s’haurà de presentar a l’Institut Nacional de la Seguretat Social.