Permís per paternitat pel naixement, adopció o acolliment tant preadoptiu, com permanent o simple d’un fill/a.

Permís per paternitat pel naixement, adopció o acolliment tant preadoptiu, com permanent o simple d’un fill/a.

 

El govern espanyol va aprovar el Reial Decret Llei 6/2019 de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball estableix que a partir d’1 d’abril 2019 s’aplicarà de forma progressiva l’augment del permís de paternitat fins a arribar a les 16 setmanes.

L’objectiu és que el 2021 els pares arribin també a les 16 setmanes de permís, el que ara gaudeixen les mares. L’augment serà progressiu: aquest any s’apujarà el permís de paternitat fins a les 8 setmanes i el 2020 fins a les 12. D’aquí a tres anys s’arribarà a les 16 setmanes.

Tenint en compte que el mateix Reial Decret 6/2019 estableix un període de gaudiment forçós immediatament després del naixement, volem aclarir amb l’administració la nova situació envers el permís per naixement de fill que gaudim fins ara, així com la setmana addicional que dona l’Ajuntament de Barcelona com a permís de paternitat.

El pot gaudir el pare a partir de la finalització del permís per raó de naixement, acolliment o adopció i fins que finalitzi el permís per maternitat o immediatament després que finalitzi el permís.

Aquest permís és independent del gaudiment compartit dels permisos de maternitat, adopció o acolliment.

L’Institut Nacional de la Seguretat Social abona la prestació per paternitat en els termes que preveu la normativa de seguretat social. Fins que el Govern no procedeixi a la regulació de l’extensió de l’abonament de l’esmentada prestació, l’Ajuntament complementarà en concepte de permís retribuït la resta del període.

El progenitor o progenitora d’una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir d’aquest permís a continuació del de maternitat.

 

Documentació acreditativa

Si la mare no treballa: fotocòpia del llibre de família on consti el matrimoni i la data de naixement del fill/a.

Si la mare treballa en una altra administració o empresa privada, caldrà aportar fotocòpia de la resolució de l’INSS.