Permís per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent

REGULACIÓ:

 

Permís per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent

El permís té una durada de setze setmanes, però només sis setmanes s’han de gaudir a jornada completa de manera obligatòria i ininterrompuda immediatament després de la resolució judicial per la qual s’estableix l’adopció o bé de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment. Tanmateix, el seu gaudiment podrà ser a jornada completa o temps parcial, quan les necessitats del servei ho permetin i en els termes que reglamentàriament es determinin.

El permís s’amplia en dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del o la menor adoptat o acollit i per cada fill o filla a partir del segon en els supòsits d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiple, però el seu gaudiment serà d’una setmana per a cadascun dels progenitors o progenitores.

En el cas que tots dos progenitors o progenitores treballin i transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori, el període de gaudiment d’aquest permís es pot portar a terme a voluntat d’aquells o aquelles, de manera interrompuda, i exercir-se des de l’acabament del descans obligatori posterior al part fins que el fill o filla compleixi dotze mesos. En el cas de gaudiment interromput, es requerirà, per a cada període de gaudiment, un preavís d’almenys quinze dies i es realitzarà per setmanes completes.

Cal tenir en compte que en el supòsit esmentat de gaudiment interromput de les deu setmanes posteriors al descans obligatori, l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) no farà efectiu l’abonament de la prestació d’aquests períodes fins que s’hagi esgotat el gaudiment d’aquests i mentre el mateix INSS no executi el desenvolupament informàtic necessari per a l’abonament.

En el cas d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció, o acolliment, tant temporal com permanent, d’un fill o filla més gran de 12 mesos, el gaudiment haurà de ser necessàriament ininterromput.

Els progenitors o progenitores podran triar el permís a partir de la decisió administrativa de guarda amb finalitat d’adopció o acolliment, o a partir de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció sense que en cap cas un mateix menor pugui donar dret a diversos períodes de gaudiment d’aquest permís.

En el supòsit de mort del fill o filla, el període de durada del permís no es veurà reduït, llevat que, una vegada acabades les sis setmanes de descans obligatori, se sol·liciti la reincorporació al lloc de treball.

Durant el gaudiment d’aquest permís es pot participar en els cursos de formació que convoqui l’Administració, però es condiciona al fet que hagi acabat el període de descans obligatori.

Documentació acreditativa

– Resolució administrativa o judicial d’acolliment.

– Resolució judicial d’adopció.

Impactos: 100