Permís per naixement per a la mare biològica

REGULACIÓ:

Permís per naixement per a la mare biològica

Durada del permís

El permís té una durada de setze setmanes, de les quals les sis setmanes immediates posteriors al part seran en tot cas de descans obligatori i ininterrompudes; en cas de mort de la mare, l’altre progenitor podrà fer ús de la totalitat o, si escau, de la part que resti de permís; el seu gaudiment podrà ser a jornada completa o temps parcial, quan les necessitats del servei ho permetin i en els termes que reglamentàriament es determinin; i en els casos de part prematur i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el nounat o nounada hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, aquest permís s’ampliarà en tants dies com el nounat o nounada es trobi hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes addicionals.

El permís s’amplia en dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill o filla i per cada fill o filla a partir del segon en els supòsits de part múltiple, però el seu gaudiment serà d’una setmana per a cadascun dels progenitors o progenitores.

En el cas que tots dos progenitors o progenitores treballin i transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori, el període de gaudiment d’aquest permís es pot portar a terme a voluntat d’aquells o aquelles, de manera interrompuda, i exercir-se des de l’acabament del descans obligatori posterior al part fins que el fill o filla compleixi dotze mesos. En el cas de gaudiment interromput, es requerirà, per a cada període de gaudiment, un preavís d’almenys quinze dies i es realitzarà per setmanes completes.

Cal tenir en compte que en el supòsit esmentat de gaudiment interromput de les deu setmanes posteriors al descans obligatori, l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) no farà efectiu l’abonament de la prestació d’aquests períodes fins que s’hagi esgotat el gaudiment d’aquests i mentre el mateix INSS no executi el desenvolupament informàtic necessari per a l’abonament.

En el supòsit de mort del fill o filla, el període de durada del permís no es veurà reduït, llevat que, una vegada acabades les sis setmanes de descans obligatori, se sol·liciti la reincorporació al lloc de treball.

Durant el gaudiment d’aquest permís es pot participar en els cursos de formació que convoqui l’Administració, però es condiciona al fet que hagi acabat el període de descans obligatori.

Documentació acreditativa

L’informe de maternitat emès pel metge o metgessa de capçalera de la Seguretat Social (dins el període de descans haurà d’estar sempre inclòs el dia del part).

En cas de part prematur o que el nounat o nounada hagi quedat hospitalitzat, cal una justificació mèdica en què consti que el part és prematur o que el nounat o nounada ha quedat hospitalitzat a continuació del part i la data d’alta, que s’haurà de presentar a l’Institut Nacional de la Seguretat Social que indicarà la data d’acabament de la prestació.

Impactos: 7