Permís per cura de fill o filla menor afectat per càncer o una altra malaltia greu

 

REGULACIÓ:

 

Permís per cura de fill o filla menor afectat per càncer o una altra malaltia greu

Durada del permís

Es té dret a una reducció de la jornada de treball d’almenys la meitat de la durada d’aquella, percebent les retribucions íntegres, per a la cura del fill o filla menor d’edat afectat per càncer (tumors malignes, melanomes o carcinomes) o per qualsevol altra malaltia greu.

Aquest permís es podrà concedir com a màxim fins que el o la menor compleixi els 18 anys.

Criteris d’aplicació

– En el supòsit de fill o filla menor d’edat afectat de càncer, es tindrà dret al permís durant el període d’hospitalització i durant el tractament continuat. – En el supòsit de malaltia greu, només s’hi tindrà dret durant el període d’hospitalització. – En els dos supòsits s’haurà d’acreditar que el o la menor necessita una cura directa, contínua i permanent del seu progenitor o progenitora. – Ambdós progenitors/ores, adoptants o acollidors/ores de caràcter permanent o preadoptiu han de treballar. Quan concorrin els dos progenitors/ores, adoptants o acollidors/ores de caràcter permanent o preadoptiu pel mateix subjecte i fet causant, el personal funcionari tindrà dret a la percepció de les retribucions íntegres durant el temps que duri la seva reducció de jornada sempre que l’altre progenitor/a, adoptant o acollidor/a de caràcter permanent o preadoptiu no cobri les retribucions íntegres en virtut d’aquest permís o com a beneficiari de la prestació establerta per aquest fi en el règim general de la Seguretat Social que li sigui aplicable. En cas contrari, només es tindrà dret a la reducció de la jornada, amb la consegüent reducció proporcional de retribucions. – Així mateix, en el cas que tots dos prestin serveis en el mateix òrgan o entitat, aquest podrà limitar el seu exercici simultani per raons fonamentades en el correcte funcionament del servei. – En el cas de fills o filles amb malaltia greu, el permís s’atorgarà des de l’inici de l’hospitalització i fins a la data d’alta hospitalària, que s’acreditarà amb el corresponent informe del servei públic de salut. – En els casos de fills o filles amb càncer, s’atorgarà inicialment per un màxim de tres mesos (llevat que a l’informe mèdic consti un període inferior) i la persona beneficiària és responsable d’actualitzar mensualment mitjançant informe mèdic del servei públic de salut la necessitat de la continuïtat de l’atenció directa, permanent i contínua del fill o filla. – No és possible acumular la reducció en jornades completes.

Documentació acreditativa

– Certificat del servei públic de salut (segons model adjunt a aquesta circular). – Declaració jurada que asseguri que l’altre progenitor o progenitora treballa i que no gaudeix d’aquest permís. – En el supòsit que l’altre progenitor o progenitora gaudeixi d’aquest permís, la persona interessada haurà d’aportar certificació de si percep les retribucions íntegres o proporcionals.

Impactos: 9