Per assumptes personals sense justificació

REGULACIÓ:

 

Per assumptes personals sense justificació

Durada del permís

Per assumptes personals sense justificació, sis dies. El nombre d’aquests dies serà proporcional al temps treballat anualment, i el seu gaudiment està supeditat a les necessitats del servei.

El límit de gaudiment màxim d’aquests dies serà fins al 15 de gener de l’any següent.

Pel que fa als torns de lliurança per Nadal i Setmana Santa, s’arbitrarà mitjançant instrucció la seva regulació, i es podran utilitzar per al seu gaudiment els dies d’assumptes personals, els dies de lliure disposició de les vacances d’estiu, els dies addicionals de compensació horària i la resta de dies addicionals de què es disposi.

A més, es té dret al gaudiment de dos dies addicionals de dies d’assumptes personals en complir el sisè trienni amb un increment d’un dia addicional per cada trienni que s’acompleixi a partir del vuitè.

Criteris d’aplicació

En el cas de baixa (per malaltia, accident, maternitat o paternitat) que impossibiliti el gaudiment d’aquests dies en l’any en curs, es consideraran prescrits.

En el cas del personal adscrit a centres docents, s’adaptarà a les instruccions d’inici de curs; i les condicions de gaudiment d’aquest permís s’adaptaran a les especificitats de GUB i SPEIS.

 

Impactos: 36