MANIFEST DE LA SECCIÓ SINDICAL DE CCOO DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA A LA MESA GENERAL SOBRE L’OFERTA PÚBLICA 2016

 

CCOO, per coresponsabilitat, i per tal de no aturar els processos selectius que se’n deriven, assumeix la proposta d’Oferta Pública d’Ocupació 2016, de 252 places, presentada per l’Administració, tot i ser totalment insuficient perquè no resol la greu situació d’interinitat estructural existent, de més de 1500 places. En conseqüència, CCOO promourà que l’equip de Govern Municipal i els Grups Municipals de l’Ajuntament de Barcelona, acordin incrementar el nombre de places de l’Oferta Pública de 2016, d’acord amb les competències legals  corresponents que s’exposen a continuació:

Antecedents:

L’article 10 del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (en endavant TREBEP estableix les raons pel nomenament de funcionaris interins. Concretament, quan el nomenament respongui al supòsit que preveu la lletra a) de l’apartat 1 d’aquest article, és a dir, a l’existència de places vacants quan no sigui possible cobrir-les per funcionaris de carrera. L’apartat 4 del mateix article preveu que aquestes places s’han d’incloure en l’oferta d’ocupació corresponent a l’exercici en què se’n produeix el nomenament i, si això no és possible, en la següent, llevat que se’n decideixi l’amortització.

D’altra banda, l’article 70 del TREBEP assenyala que, en tot cas, l’execució de l’oferta d’ocupació pública o instrument similar s’ha de desenvolupar dins el termini improrrogable de tres anys; s’haurà de publicar al diari oficial corresponent, i podrà contenir mesures derivades de la planificació de recursos humans.

La Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016 regula en l’article 20 l’oferta d’ocupació pública i detalla que en el 2016 es podrà incorporar nou personal, d’acord amb el límit general del 50% de la taxa de reposició (apartat 3), que no afectarà allò que pugui derivar-se de l’execució de processos selectius corresponents a ofertes d’ocupació pública d’exercicis anteriors. Aquesta limitació abasta les places dels processos de consolidació d’ocupació previstos a la DT 4a TREBEP. Respectant, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries del Capítol I, aquell límit general no serà d’aplicació als sectors i administracions que s’indiquen al mateix art. 20 (apartat 2), per als quals la taxa de reposició es fixa en el 100%.

 

Entre elles s’inclouen les places d’assessorament jurídic, gestió de recursos públics, assistència directa als usuaris de serveis socials i gestió de prestacions i polítiques actives en matèria d’ocupació. Per la resta de sectors la taxa de reposició es fixa en el 50%. En el cas de la policia local i el personal dels serveis de prevenció i extinció d’incendis, la taxa de reposició podrà ser del 100% quan l’entitat local compleixi els límits d’autorització d’operacions d’endeutament i el principi d’estabilitat, d’acord amb el procediment que s’hi estableix. En aquest cas, l’entitat haurà d’adoptar un acord del Ple o òrgan competent en què se sol·liciti la reposició de les places vacants i en el qual es posi de manifest que aplicant aquesta mesura no es posa en risc el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. S’haurà d’acreditar el compliment de requisits, prèviament a l’aprovació de la convocatòria de les places, davant el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. S’ha de dir que aquest procediment és idèntic al contemplat en la LPGE de 2015.

L’apartat 4, conserva la fórmula introduïda en la LPGE de 2014 (i mantinguda en la LPGE de 2015) relativa al mètode de càlcul per determinar la taxa de reposició d’efectius, d’acord amb els límits fixats. En termes generals, per als percentatges màxims de reposició es tindrà en compte la diferència resultant entre el nombre d’empleats fixos que durant l’exercici pressupostari de 2015 han deixat de prestar serveis i el nombre d’empleats fixos que s’haguessin incorporat durant el dit exercici. No es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins llevat dels casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin el funcionament dels serveis públics essencials. En tot cas, caldrà incloure aquestes places en una oferta pública d’ocupació, que s’haurà de publicar al DOGC abans de la finalització del 2016, i caldrà realitzar la convocatòria de les places en el termini improrrogable de tres anys.

El Tribunal Suprem, en una sentència rellevant, de 29 d’octubre de 2010, RJ/2010/8233, en el procediment especial de protecció dels drets fonamentals de la persona, sobre la base de les previsions de l’article 10.4 del llavors vigent EBEP, explícitament diu que les places vacants ocupades per funcionaris interins s’han d’incloure en l’oferta d’ocupació corresponent a l’exercici en què se’n produeix el nomenament, i si no és possible, en la següent, llevat que se’n decideixi l’amortització.

 

El Tribunal Suprem va considerar que s’estava davant d’una il·legalitat que afecta un dret fonamental, el que preveu l’article 23.2 de la Constitució espanyola de 1978, d’accés a la funció pública en condicions d’igualtat, mèrit i capacitat, dret fonamental de configuració legal.

A més, cal tenir en compte la recent sentència 00137/2016 del Tribunal Superior de Justícia d’Aragó, de 23 de març de 2016, de Sala Contenciosa Administrativa (secció primera). L’Oferta d’Ocupació Pública, a la vista del que ha conclòs la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia d’Aragó, ha d’aprovar amb caràcter anual per al conjunt dels àmbits o sectors de l’Administració, i en ella han de incloure la totalitat de les places vacants ocupades per personal interí, llevat que s’opti per la seva amortització. Per a reforçar aquesta afirmació cal subratllar que aquestes places efectivament existeixen doncs estan dotades pressupostàriament i ocupades provisionalment per personal funcionari interí, les qual no estan limitades per cap tipus de percentatge de reposició establertes a la llei de pressupostos. És a dir no es vulnera la Llei de Pressupostos donat que no hi ha incorporació de nou personal.

La jurisprudència del Tribunal Suprem a què s’ha fet referència comporta l’obligació d’incloure necessàriament en l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2016 les places vacants incloses amb personal interí –excepte els casos d’interins i interines nomenats per a un lloc reservat o per a programes temporals o per acumulació de tasques en els termes de l’EBEP–, llevat que se’n decideixi l’amortització, sense que afectin a això les restriccions o prohibicions de les diferents lleis de pressupostos generals de l’Estat, tal com s’indica en l’esmentada jurisprudència.

Creiem que el conjunt de resolucions judicials dictades, resultants de l’acció de defensa de l’accés a la funció pública permet confeccionar l’oferta d’ocupació pública per a 2016, de manera que quedi acreditada de manera suficient la inclusió en la mateixa de la totalitat dels llocs vacants ocupats per personal interí.

Atès que a l’Ajuntament de Barcelona hi ha alt percentatge de funcionaris i funcionàries interins i interines (20% aprox) i que previsiblement l’Oferta d’Ocupació Pública que s’aprovi no resoldrà la situació de interinitat estructural existent.

 

Atès que l’elevat nombre de personal funcionari interí sense possibilitat d’optar a ser funcionaris i funcionàries de carrera continuarà incrementant la seva antiguitat i sense tenir els mateixos drets.

Atès que aquest personal es troba en una situació d’inestabilitat laboral, precarització de les condicions del treball i d’estancament professional que pot repercutir fins i tot a nivell organitzatiu.

És per aquests motius que la Secció Sindical de CCOO de l’Ajuntament de Barcelona proposa que es traslladi a l’equip de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, la següent proposta d’acord, per tal de què la inclogui a l’odre del dia del Consell Municipal plenari i es sotmeti a debat i aprovació:

PRIMER.- Instar el govern de l’Estat a la supressió dels preceptes relatius a les restriccions en matèria de reposició d’efectius previst a la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016.

SEGON.-   Prèvia valoració i fonamentació per part dels servis jurídics corporatius, d’acord amb els raonaments jurídics i la Jurisprudència exposats, aprovar la convocatòria d’oferta d’ocupació pública per a l’any 2016 que inclogui totes les vacants ocupades per personal interí que respon als nomenaments de l’article 10.1a del TREBEP, garantint el compliment dels principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

TERCER.-    Promoure l’adopció d’un acord amb els representants dels treballadors d’equiparació dels drets dels funcionaris interins amb els drets dels funcionaris de carrera de conformitat amb el que estableix la Directiva 1999/70/CE.

 

Barcelona, a 23 de maig de 2016

 

160523_Manifest_Definitiu_001 160523_Manifest_Definitiu_002    160523_Manifest_Definitiu_003       160523_Manifest_Definitiu_004