Condicions de dedicació: la jornada i l’horari.

[Vigència fins 31 de desembre de 2020]

ANNEX 3 Acord condicions 2017-2020. CONDICIONS DE DEDICACIO

La Jornada

La durada de la jornada ordinària de treball serà de 37 hores i 30 minuts setmana en còmput anual.

Amb l’objectiu d’adequar la jornada efectiva ordinària de treball (37,5 hores setmanals), s’acorda l’ampliació del període de reducció de jornada a 35 hores setmanals des de l’1 de maig al 30 de setembre i del 24 de desembre al primer dia laborable després de la festivitat del 6 de gener.

La reducció de jornada resultant d’aquesta ampliació no resulta d’aplicació a la GUB i SPEIS.

L'Horari

El personal amb jornada ordinària (37 hores i mitja setmanals) i horari comú, que afecta els centres i col·lectius de caràcter administratiu i aquells altres que, sense aquest caràcter, puguin assimilar-s’hi genèricament a aquests efectes, es realitza mitjançant la permanència obligada de 5 matins de 09:30 a 14:00 hores de dilluns a divendres i d’una tarda a la setmana d’una durada mínima de dues hores amb flexibilitat d’entrada entre les 15:00 i les 16:30 hores.

El temps restant fins a completar la jornada setmanal es realitzarà de manera flexible entre les 7:30 hores i les 20:00 hores. Els horaris indicats en el cas que siguin afectats per modificacions derivades del pacte d’usos del temps, serà negociat en el si de la comissió de seguiment d’aquest acord.

Entre la jornada de matí i la de tarda hi haurà una interrupció mínima de 30 minuts que en cap cas computarà com a treball efectiu.En el supòsit que es presti serveis per la tarda un dia no assignat com a tarda setmanal, i no s’ha tramitat cap canvi de la mateixa, haurà d’haver una interrupció mínima de 30 minuts que en cap cas computarà com a treball efectiu si el temps va més enllà de les 16:00 hores.

En les dependències en què es consideri necessària la cobertura permanent de les tardes, s’establiran els pertinents sistemes de repartiment i distribució de la tarda setmanal.

El personal amb horari fix majoritàriament de tardes s’adequarà, de comú acord, la durada de la tarda dels divendres, tret necessitats del servei, sense modificació del còmput de jornada.

Els horaris especials actualment existents, dins de la jornada ordinària, seran objecte de revisió, amb especial atenció a garantir les condicions de conciliació, i es negociaran en el si de la comissió de seguiment de l'acord, en el termini màxim de dos mesos.

Aquells horaris especials, que no han sigut objecte de negociació, seran revisats i acordats a la comissió de seguiment de l'acord.

Règim general de compliment horari

El còmput de jornada serà mensual.Ateses les mesures de flexibilitat horària, s’estableixun marge de tolerància a l’hora d’entrada de fins a 5 minuts diarisamb caràcter no recuperable, a partir dels quals els incompliments s’hauran de compensar amb les hores per afers propis i en cas d’esgotament d’aquestes hores es produirà la detracció de nòmina corresponent.

Pel personal amb horaris especials que no poden gaudir de les condicions específiques de flexibilitat, s’estableixaddicionalment als 5 minuts, un marge de tolerància d’un màxim de 15 minuts quatre vegades al mes, amb caràcter no recuperable.

Aquests marges es refereixen al període de permanència obligada.

La deducció proporcional de retribucions no té caràcter sancionador i s’aplica sense perjudici de la sanció disciplinària que pugui correspondre.

El personal subjecte a aquests horaris gaudirà de tots els dissabtes com a dies de descans i així mateix de tots els dies declarats festius al calendari laboral vigent per a cada any a la ciutat de Barcelona.

Als efectes d’implementar el control del còmput de jornada el sistema de control horari informarà als treballadors i treballadores del compliment mensual de la jornada. En el supòsit de que el treballador o treballadora no disposi o no tingui accés a l’aplicació informàtica de control horari correspondrà als gestors de personal notificar l’incompliment

Impactos: 86