L’administració dona per tancada la “negociació” de la circular de permisos i llicencies i es disposa a publicar-la, amb el desacord unànime dels sindicats.

 

L’ADMINISTRACIÓ DONA PER TANCADA LA “NEGOCIACIÓ” DE LA CIRCULAR DE PERMISOS I LLICENCIES I ES DISPOSA A PUBLICAR-LA, AMB EL DESACORD UNÀNIME DELS SINDICATS

 

Des de la Secció Sindical de les Comissions Obreres (CCOO) de l’Ajuntament de Barcelona, volem denunciar públicament que ens sorprèn molt l’actitud de l’Ajuntament de Barcelona amb la negociació de la circular de Permisos i Llicències. Al nou Acord de Condicions Laborals vam aconseguir introduir, amb molt d’esforç, que les circulars s’han de negociar, per nosaltres estava clar per arribar a acords, per l’Ajuntament ja veiem que NO.

Com pot ser que tenint un Acord de Condicions signat l’Ajuntament el desvirtuï d’aquesta forma, publicant una circular que no s’ajusta a l’acordat prèviament??

Els motius d´aquesta discrepància són principalment:

Primer. L’Administració vol restringir i minimitzar el gaudiment d’alguns permisos en comparació amb l’anterior conveni. O sigui, hi ha una imposició completament totalitària.

Per exemple:

  • Permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció d’un fill o filla. (Antic permís de paternitat)

En relació a la duració d’aquest permís, en haver-hi una transitorietat en la duració del permís, des d’abril de 2019 fins gener de 2021, CCOO demanem que els primers anys i següents a la transitorietat, l’Ajuntament assumeixi una setmana de més de duració, tal com abans assumia en l’antic permís de paternitat. Això està prou justificat, ja que l’Administració a posat amb aquest conveni molt interès pels temes d’igualtat i conciliació familiar, per la qual cosa és prou assumible.

 

  • Permís per hospitalització, accident o malaltia greu que impliqui atenció mèdica urgent i immediata de familiars.

 

En relació al permís d’accident, no estem d’acord amb la documentació acreditativa sol·licitada, ja que és impossible  que en un justificant es poguí valorar si les lesions són de gravetat.

Considerem que hi ha hagut una pèrdua de drets en relació al conveni anterior, perquè abans s’acceptava un justificant oficial del centre sanitari amb el segell o signatura, amb la data que va estar atès l’accidentat.

També en relació a la cirurgia especialitzada sense hospitalització, demanem que s’apliqui directament el gaudiment del permís, quan l’informe acrediti cirurgia major.

 

Segon. No ha hagut voluntat de flexibilitzar la forma de gaudiment de certs permisos que es donen en situacions d’especial delicadesa com el permís per cura de familiar de primer grau amb malaltia molt greu. CCOO volia que el beneficiari del permís pogués fraccionar el seu gaudiment.

Tercer. L’Administració vol fer distincions entre els beneficiaris de certs permisos sense que la norma estableixi aquestes diferències.

Vol exigir una doble i diferent aplicació del permís per cura de fill/a menor afectat de càncer o malaltia greu. Depenent de la malaltia del fill menor.

 

En relació a la llicència per assumptes propis, CCOO ja fa temps que demana que s’acordi un criteri que permeti al personal funcionari interí i al personal laboral temporal acollir-se a aquesta llicència.

Des de CCOO trobem que l’Administració ha simulat una negociació permetent petites millores de difícil aplicació a la pràctica i restringint el gaudiment de permisos importantíssims en la conciliació familiar i necessaris en moments d’especial dificultat pel treballador/ora.

L’Ajuntament de Barcelona, ara mateix, està demostrant ser una Administració amb poca empatia amb el patiment que suposen certes situacions familiars, que necessiten el gaudiment dels permisos per fer front a aquestes.

 

DEMANEM QUE ES RECTIFIQUI AQUESTA POSTURA DEL CONSISTORI

Impactos: 4