Permís per lactància

[Vigència fins 31 de desembre de 2020]

Acord condicions 2017-2020. Permisos i llicències.

Permís per lactància.

Article 15.2.l

Durada del permís

Permís d’una hora diària d’absència del lloc de treball, la qual es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. En els casos de part, adopció o acollimentmúltiple la durada del permís és de dues hores diàries, les quals es poden dividir en dues fraccions d’una hora.

El període del permís s’inicia un cop finit el permís per maternitat i té una durada màxima fins que el fill o filla compleixi 12 mesos. La durada del permís s’incrementarà proporcionalment en els casos de part múltiple.

Quan els progenitors treballin, només un d’ells podrà exercir aquest dret, havent de manifestar el sol·licitant expressament per escrit que l’altre no gaudeix del mateix dret.

El personal amb jornada completa podrà acumular la reducció en la tarda reglamentària de prestació laboral.

A petició de l’interessat o interessada, les hores del permís de lactància es poden compactar per a gaudir-ne en jornades senceres de treball, consecutives o repartides per setmanes, sense alterar el moment d’inici del període de permís i tenint en compte les necessitats del servei.

 

Documentació acreditativa

-Fotocòpia del llibre de família on consti el/la menor.

-Declaració jurada conforme el/la cònjuge no treballa, i en el cas que treballi que no gaudeix del mateix dret.

 

REGULACIÓ:

 

Permís per lactància per fills o filles menors de 12 mesos

Durada del permís

Permís d’una hora diària d’absència del lloc de treball, la qual es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. Tanmateix, es podrà sol·licitar la substitució del temps de lactància per un permís retribuït que acumuli en jornades completes el temps corresponent.

En els casos de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del permís és de dues hores diàries, les quals es poden dividir en dues fraccions d’una hora.

Criteris d’aplicació

El permís per lactància es configura com un dret individual dels empleats o empleades, sense que es pugui transferir el seu exercici a l’altre progenitor/a, adoptant, guardador/a o acollidor/a. Per tant, els dos progenitors tenen dret a gaudir del permís per lactància.

En els casos de reducció de jornada, el permís serà igualment d’una hora d’absència diària.

Aquesta hora de lactància és acumulable a la reducció de jornada per atenció a fills o filles menors.

Es pot optar per les possibilitats següents, les quals són alternatives i excloents:

  1. Gaudiment diari del permís per lactància i com a màxim fins als 12 mesos del fill o la filla, mentre no es gaudeix del permís de naixement per a la mare biològica, del permís per adopció o acolliment o del permís pel progenitor diferent de la mare biològica:

– Una hora diària d’absència a l’inici o al final de la jornada.

– Una reducció de jornada en mitja hora a l’inici i al final de la jornada.

  1. Gaudiment compactat del permís per lactància:

– El personal amb jornada completa podrà compactar les hores de lactància setmanals en la tarda obligada computant aquesta per cinc hores.

– Les hores de lactància es poden compactar per a gaudir-ne en jornades senceres de treball. Aquesta modalitat només es podrà gaudir a partir de l’acabament del permís per naixement, adopció, guarda, acolliment o permís del progenitor diferent de la mare biològica respectiu, o un cop que, des del naixement del o la menor, hagi transcorregut un temps equivalent al que comprenen els permisos esmentats (setze setmanes). Per tant, s’entén que fins a la setzena setmana no es pot compactar aquest permís i només es podria gaudir mitjançant la corresponent reducció diària.

Documentació acreditativa

– Fotocòpia del llibre de família en què consti el o la menor.

 

Impactos: 296