Permís per lactància

[Vigència fins 31 de desembre de 2020]

Acord condicions 2017-2020. Permisos i llicències.

Permís per lactància.

Article 15.2.l

Durada del permís

Permís d’una hora diària d’absència del lloc de treball, la qual es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. En els casos de part, adopció o acollimentmúltiple la durada del permís és de dues hores diàries, les quals es poden dividir en dues fraccions d’una hora.

El període del permís s’inicia un cop finit el permís per maternitat i té una durada màxima fins que el fill o filla compleixi 12 mesos. La durada del permís s’incrementarà proporcionalment en els casos de part múltiple.

Quan els progenitors treballin, només un d’ells podrà exercir aquest dret, havent de manifestar el sol·licitant expressament per escrit que l’altre no gaudeix del mateix dret.

El personal amb jornada completa podrà acumular la reducció en la tarda reglamentària de prestació laboral.

A petició de l’interessat o interessada, les hores del permís de lactància es poden compactar per a gaudir-ne en jornades senceres de treball, consecutives o repartides per setmanes, sense alterar el moment d’inici del període de permís i tenint en compte les necessitats del servei.

 

Documentació acreditativa

-Fotocòpia del llibre de família on consti el/la menor.

-Declaració jurada conforme el/la cònjuge no treballa, i en el cas que treballi que no gaudeix del mateix dret.