INSTRUCCIÓ de regulació dels permisos i llicències.

L’entrada en vigor del nou Acord de condicions de treball comunes dels empleats/des públics de l’Ajuntament de Barcelona per al període 2017-2020, aprovat en la sessió del Consell Municipal de data 20 de juliol de 2018 i en vigor des del 21 de juliol, requereix una nova instrucció de regulació sobre els permisos i les llicències, excepte els permisos de reduccions de jornada que es regularan en una circular específica.

ÀMBIT D’APLICACIÓ

– Aquesta instrucció és d’aplicació al personal que presta serveis a l’Ajuntament de Barcelona, organismes autònoms i ens instrumentals adherits a l’Acord vigent. – No obstant l’anterior, per al personal de la Guàrdia Urbana, del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, per al personal adscrit a centres docents i per aquell altre personal que per necessitats del servei sigui necessari, serà regulat mitjançant instrucció interna que tindrà caràcter supletori a aquesta i s’haurà de publicar.

  1. Criteris generals

1.1 Els permisos i les llicències es gaudiran previ avís i necessària justificació.

1.2 El fet causant ha d’estar inclòs en el període del permís, excepte en els permisos en què consti un termini de gaudiment específic.

1.3 En els permisos en què els dies de gaudiment siguin laborables i el fet causant es produeixi en un dia no laborable de l’empleat o empleada, el còmput del permís s’iniciarà el dia immediatament posterior que s’hagi de prestar servei.

1.4 Els dies del permís s’han de gaudir de manera consecutiva, excepte en els permisos en què consti un gaudiment específic.

1.5 Als efectes de permisos, incloent-hi el permís per matrimoni, la referència al o la cònjuge es fa extensiva a tots els supòsits de parelles de fet, amb independència de la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, sempre que l’acte causant de la convivència s’acrediti mitjançant document oficial.

S’entén per document oficial l’acta de matrimoni, el certificat de registre de parelles de fet, el llibre de família en què consti el matrimoni o una acta notarial. Alternativament es poden presentar els certificats d’empadronament de la persona interessada i de la parella, de dos anys d’antiguitat mínima, o certificat de convivència vigent (d’un mes a la data del fet causant) del treballador o treballadora, juntament amb una declaració jurada de parella de fet (que s’annexa a aquesta circular), excepte per gaudir del permís per matrimoni que s’ha d’acreditar amb l’acta de matrimoni, el certificat de registre de parelles de fet, el llibre de família en què consti el matrimoni o una acta notarial.

1.6 Així mateix són també d’aplicació els permisos relacionats amb els fills i filles no comuns de noves parelles.

1.7 Es reconeix als efectes de permisos i llicències el vincle d’afinitat als padrastres i madrastres, sense que sigui extensiu a d’altres graus de parentiu vinculats a aquests. A aquest efecte és requisit aportar el certificat de matrimoni o de registre de parelles de fet que acrediti aquest vincle familiar.

1.8 Es prendrà com a referència el domicili de l’empleat o empleada que consta en el sistema informàtic de recursos humans.

1.9 Són familiars de primer grau de consanguinitat o afinitat: cònjuge, mares i pares, fills i filles, sogres i gendres/joves.

1.10 Són familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat: germans/anes, cunyats/ades, avis/àvies i nets/netes.

1.11 El parentiu s’ha d’acreditar documentalment.

1.12 Només aquells permisos en què es declari expressament detreuen prima d’assistència.

1.13 L’Administració, en cas de dubte, pot requerir documentació complementària i denegar els permisos si hi ha causes motivades.

1.14 Per a períodes de serveis prestats inferiors a l’any, el càlcul dels dies festius previstos en els apartats 14 i 15 d’aquesta circular es farà proporcional de manera conjunta.

  1. Procediment de sol·licitud

Els personal ha de sol·licitar els permisos i les llicències mitjançant el formulari corresponent de l’aplicació Tràmits o aplicació que el substitueixi, o en els models normalitzats que estableixi el departament de recursos humans corresponent en defecte de l’aplicació esmentada o per a aquells col·lectius que no hi tinguin accés.

La sol·licitud s’ha de formalitzar amb una antelació mínima de 10 dies, excepte els dies de permís per assumptes personals regulats a l’apartat 14 i els dies de permís per compensació horària regulats a l’apartat 15 d’aquesta circular, que es podran sol·licitar fins al dia anterior a l’inici del permís.

En el cas d’urgència o quan la naturalesa del permís no permeti sol·licitar-lo amb antelació, s’ha de comunicar al o la cap de la dependència que s’ha produït el fet que dona dret al permís dins de les 24 hores següents. En aquests casos el permís podrà formalitzar-se el mateix dia de la incorporació al lloc de treball.

Impactos: 98