INFORMACIÓ PROMOCIONS INTERNES DE TÈCNIC SUPERIOR EN GESTIÓ I GESTIÓ ADMINISTRACIÓ GENERAL

Des de CCOO us volem informar que els Tribunals qualificadors dels processos de PROMOCIÓ INTERNA ESPECIAL DE 60 PLACES DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN GESTIÓ i PROMOCIÓ INTERNA ESPECIAL DE 60 PLACES DE GESTIÓ D’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’AJUNTAMENT BARCELONA a fet públiques les puntuacions finals obtingudes per les persones aspirants per ordre de classificació, amb el sumatori de tots els exercicis de la fase d’oposició i de la valoració final de mèrits de la fase de concurs, amb data del dia 13 de febrer del 2019.

Recordeu que ara teniu fins al 5 de març de 2019, per tal que les persones aspirants proposades presentin els documents acreditatius originals dels requisits exigits (titulació i certificat d’exempció de coneixements de llengua catalana) i dels que s’han valorat en la fase de concurs.

També dir-vos que des del Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans de la Gerència de Recursos Humans i Organització, es contactarà amb les persones aspirants proposades per realitzar la compulsa de la documentació. La compulsa es realitzarà a la Gerència de Recursos Humans i Organització al carrer de l’Escar número, 1, 2a planta, en horari de dilluns a divendres de 9 a 14:30 hores.

També teniu el resultat de la Promoció Interna Horitzontal (Funcionarització).

Teniu penjada a la intranet de l’ajuntament la llista per poder consultar els resultats.

 

CCOO SEMPRE VETLLANT PER LA TRANSPARÈNCIA DELS PROCESSOS!

Impactos: 5