Quants dies em pertoquen per naixement de fills prematurs o que, per qualsevol motiu hagin de romandre hospitalitzats després del part?

Per naixement de fills prematurs o que, per qualsevol motiu hagin de romandre hospitalitzats després del part.

En els casos de part prematur i en aquells en que, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, la prestació de maternitat s’ampliarà en tants dies com el nounat es trobi hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes addicionals.

El progenitor/a que no gaudeixi de l’esmentada ampliació de la prestació de maternitat prevista a l’article 16.a) del text de l’acord, té dret a absentar-se del lloc de treball fins a un màxim de 2 hores diàries, amb la percepció de les retribucions íntegres.

Addicionalment tindrà dret a reduir la seva jornada de treball en 2 hores més, amb la disminució proporcional de les seves retribucions.

Documentació acreditativa

  • Fotocòpia del llibre de família i justificant de l’hospitalització.