Quants dies em pertoquen per naixement de fills prematurs o que, per qualsevol motiu hagin de romandre hospitalitzats després del part?

[Vigència fins 31 de desembre de 2020]

Acord condicions 2017-2020. Permisos i llicències.

Per naixement de fills prematurs o que, per qualsevol motiu hagin de romandre hospitalitzats després del part.

Article 15.2.j

Per naixement de fills prematurs o que, per qualsevol motiu aquests hagin de romandre hospitalitzats després del part. El personal té dret a absentar-se del lloc de treball fins a un màxim de dues hores diàries, amb la percepció de les retribucions íntegres.

Així mateix tindrà dret a reduir la seva jornada de treball en dues hores mes, amb la disminució proporcional de les seves retribucions. En aquests supòsits, el permís de maternitat es pot computar a instàncies de la mare o, si aquesta manca, de l’altre progenitor, a partir de la data de l’alta hospitalària. S’exclouen d’aquest còmput les primeres sis setmanes posteriors al part, de descans obligatori per a la mare

 

REGULACIÓ

 

Per naixement de fills i filles prematurs o que per qualsevol motiu hagin de romandre hospitalitzats després del part

En els casos de part prematur i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el nounat o nounada hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, els progenitors o progenitores tindran dret a absentar-se del lloc de treball fins a un màxim de tres hores diàries, amb la percepció de les retribucions íntegres.

Addicionalment tindran dret a reduir la seva jornada de treball en una hora més, amb la disminució proporcional de les seves retribucions.

Documentació acreditativa

– Fotocòpia del llibre de família i justificant de l’hospitalització.

Impactos: 165