Finalment es constitueix la Comissió tècnica en matèria de pla de mobilitat pels empleats públics municipals.

S’ha constituït una comissió tècnica per negociar, acordar, i si s’escau per la seva aplicació qüestions en matèria de pla de mobilitat.

Les funcions d’aquesta comissió tècnica al llarg de l’any 2019 serà:

 • Valorar l’adopció de mesures específiques a l’àmbit municipal per reduir la sinistralitat laboral relacionada amb els desplaçaments.
 • Valorar les mesures d’incentivació de l’ús de transport ecològic i saludable.
 • Valorar les mesures d’incentivació de l’ús del transport públic i transport compartit de manera adaptada a la mobilitat de la plantilla municipal, mitjançant mesures informatives especifiques.

 

CCOO formem part activa de la Comissió Tècnica en matèria de Pla de Mobilitat i defensarem tot el col·lectiu, més de 13.000 persones que es mouen cada dia.

Per CCOO és fonamental la definició de la figura del gestor o de la gestora de mobilitat, qui ha de coordinar la participació de tots els departaments de l’Ajuntament i de la representació social, així com donar servei directe a la pròpia plantilla en aquesta temàtica.

L’establiment de mesures del pla de desplaçaments ha de partir d’una bona diagnosi i d’un debat tècnic i social. Per aquest motiu, fa poc temps vam realitzar un procés participatiu amb tots els treballadors i treballadores que van voler participar on vam extreure una sèrie de conclusions que ens ajudaran per proposar mesures per fomentar la mobilitat sostenible mitjançant la incentivació de l’ús del transport públic i altres alternatives no contaminants.

Tanmateix, i com aportació inicial de CCOO, la valoració de les dades recollides i la nostra pròpia experiència en temes de sostenibilitat ambiental ens permeten plantejar un seguit de propostes que podrien contribuir a potenciar la MOBILITAT SOSTENIBLE dels treballadors/es de l’Ajuntament de Barcelona:

 

 

 • Incloure en l’avaluació de riscos laborals els accidents de trànsit de manera específica, establint mesures de prevenció basades en modes alternatius al vehicle privat (atès que presenta majors factors de risc).
 • Incentivar els modes de transport més sostenible per anar i tornar de la feina. Es fa necessari potenciar veritablement l’ús de la bicicleta i del cotxe compartit, superant certes reticències i percepcions subjectives.
 • Existeixen oportunitats per incrementar el nombre d’usuaris/àries del transport públic. En aquest sentit, es proposa analitzar l’oportunitat d’ampliar la distribució de títols de transport entre tots els col·lectius (ara tan sols en gaudeix aquesta bonificació una part de la plantilla, sense raó aparent).
 • Editar un fulletó informatiu amb l’oferta de transport públic per accedir al centre de treball, incloent-hi els intercanviadors, els aparcaments de dissuasió, les tarifes vigents, els horaris actualitzats, els aparcaments de bicicletes, etc. La intranet de l’Ajuntament podria incorporar un apartat específic sobre mobilitat laboral.
 • En cas de disposar de places d’aparcament de gestió municipal, establir criteris de priorització del seu ús per a persones amb disminució, embarassades amb mobilitat reduïda o cotxes compartits (tres ocupants o més).
 • Impulsar el compliment de les normes i criteris per facilitar l’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda, tant a dins de l’edifici com al seu voltant.
 • Impulsar el cotxe compartit, aprofitant tant la intranet com les noves tecnologies per a dispositius mòbils.
 • Instal·lar aparcaments per a bicicletes segurs i resguardats, prioritàriament a l’interior dels edificis que ho permetin. Igualment, instal·lar vestuaris, dutxes i eines de manteniment bàsic.
 • Distribuir bicicletes per als desplaçaments dels treballadors/es, tant de tipus ‘in itinere’ com en missió, valorant la intermodalitat amb les xarxes de transport públic.

 

Podeu consultar l’enquesta de mobilitat realitzada per CCOO al següent enllaç: “Els desplaçaments a la feina dels treballadors i les treballadores de l’Ajuntament de Barcelona.

 

D’altra banda, la comissió paritària ha acordat proposar el manteniment de l’ajut econòmica per als títols de transport públic de la Guàrdia Urbana i SPEIS en els termes de l’any 2018, com a mesura d’incentivació de l’ús del transport públic, i es mantindrà fins que no es valorin i proposin altres mesures d’abast més generals dins la comissió tècnica de mobilitat.

 

 

DES DE CCOO SEMPRE VETLLANT PER

LA QUALITAT DE VIDA URBANA

I DE L’ENTORN NATURAL!!

 

Impactos: 9