Excedències

Article 7

Excedències

Sens perjudici del que es disposa en els articles 45 a 48 de l’Estatut dels Treballadors,
i de les disposicions regulades en aquest pacte de caràcter comú als empleats de
l’Ajuntament de Barcelona respecte dels supòsits de suspensió per maternitat, adopció
i acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple i paternitat, el personal laboral
dret a la suspensió del contracte en els supòsits següents:

7.1. Excedència voluntària per interès particular
Es podrà concedir l’excedència voluntària als treballadors que ho sol·licitin per interès
particular. Pot ser sol·licitada pels treballadors amb almenys un any d’antiguitat a
l’Ajuntament i la seva durada no pot ser inferior a un any ni superior a deu anys.
Aquest dret només pot ser exercit una altra vegada si han transcorregut 2 anys des de
la finalització de l’anterior excedència voluntària, llevat del supòsit en què se sol·liciti
per tenir cura d’un fill o filla o familiar
Els treballadors/es excedents no cobren remuneracions ni els és computable el temps
que resten en aquesta situació als efectes d’ascensos, triennis i drets en el règim de la
seguretat social que els sigui d’aplicació.
Els treballadors/es en situació d’excedència voluntària conserva el dret a reintegrar-se
a l’Ajuntament en les vacants d’igual o similar categoria que hi hagi, sempre que
l’interessat hagi sol·licitat el reingrés abans de caducar el període d’excedència. La
negativa del treballador a reincorporar-se al lloc ofertat documentalment comporta la
renúncia al seu dret i l’extinció de la relació contractual.

7.2. Excedència voluntària per manteniment de la convivència/per agrupació
familiar
1. L’excedència voluntària per manteniment de la convivència es pot sol·licitar per
una durada mínima de dos anys i màxima de quinze anys, si el cònjuge o la
cònjuge o el convivent o la convivent ha de residir en un municipi perquè hi ha
obtingut un lloc de treball estable.
2. L’excedència voluntària per agrupació familiar, per l’obtenció i el
desenvolupament d’un lloc de caràcter definitiu com funcionari de carrera o com
laboral fix en qualsevol de les administracions públiques, organismes públiques i
entitats de dret públic dependents o vinculats a elles, en els òrgans
constitucionals o del poder judicial i òrgans similars de les comunitats
autònomes, així com en la Unió Europea o en organitzacions internacionals, la
seva durada no tindrà cap limitació, ni mínima ni màxima.
3. El període d’excedència per les causes precedents no devenga ni es computa
als efectes de triennis, grau personal, ascensos i de drets passius, ni comporta la
reserva de la destinació.

7.3. Excedència voluntària per violència de gènere
Les treballadores víctimes de violència de gènere tindran dret a sol·licitar la situació
d’excedència sense haver prestat un mínim de serveis previs i pel temps que ho
sol·licitin. Durant els primers sis mesos tindran dret a reserva del mateix lloc de treball,
i el període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, carrera i
drets del règim de seguretat social que els sigui d’aplicació.
Quan les actuacions judicials ho exigeixin es podrà prorrogar aquest període per tres
mesos, amb un màxim de divuit, amb idèntics efectes als assenyalats anteriorment, a fi
de garantir l’efectivitat del dret de protecció de la víctima.
Durant els dos primers mesos d’aquesta excedència l’empleada tindrà dret a percebre
les retribucions íntegres.

7.4. Excedència per tenir cura de familiars
Els treballadors tenen dret a un període d’excedència de durada no superior a tres
anys per tenir cura de cada fill/a, tant si ho és per naturalesa com per adopció o
acolliment a comptar des de la data de naixement, o si s’escau, de la resolució judicial
o administrativa.
També tindran dret a un període d’excedència d’una durada no superior a tres anys
per tenir cura d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat inclòs, amb la
condició que no es pugui valer i que no pugui exercir cap activitat retribuïda. El
període concret d’excedència es determinarà segons l’acreditació del grau de
dependència i la durada estimada d’aquesta.
L’excedència per tenir cura de familiars, que es podrà gaudir de forma fraccionada,
constitueix un dret individual dels treballadors. No obstant això, si dos o més
treballadors de la mateixa unitat o departament generessin aquest dret pel mateix
subjecte causant, el responsable del departament podrà limitar el seu exercici
simultani per raons justificades de funcionament del departament.
Quan un nou fill o familiar donés lloc a un nou període d’excedència, l’inici d’aquesta
posarà fi a la que s’estigués gaudint.
El període d’excedència computa a efectes de reconeixement de triennis, i del sistema
de previsió o drets passius, d’acord amb la normativa aplicable. Així mateix, durant els
tres anys d’excedència la persona afectada té dret a la reserva del lloc de treball amb
destinació definitiva
El personal en aquesta situació podrà participar en els cursos de formació que
convoqui l’administració.
Si un cop finida la causa que ha originat la declaració de l’excedència la persona
afectada no sol·licita el reingrés en el termini d’un mes, es declara d’ofici la situació
d’excedència voluntària regulada en l’apartat 1 d’aquest punt.

 

 

1-La excedencia  de  los  funcionarios  de  carrera  podrá  adoptar  las  siguientes modalidades:

a) Excedencia voluntaria por interés particular.

b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.

c) Excedencia por cuidado de familiares.

d) Excedencia por razón de violencia de género.

e) Excedencia por razón de violencia terrorista.

2-Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores.

No obstante, las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto  podrán  establecer  una  duración  menor  del  periodo  de  prestación  de  servicios exigido para que el funcionario de carrera pueda solicitar la excedencia y se determinarán los periodos mínimos de permanencia en la misma.

La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas. No podrá declararse cuando al funcionario público se le instruya expediente disciplinario.

Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo en que se determine reglamentariamente.

Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.

3-Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante el periodo establecido a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las Administraciones Públicas, Organismos públicos y Entidades de Derecho público dependientes o vinculados a ellas, en los Órganos Constitucionales o del Poder Judicial y Órganos similares de las Comunidades Autónomas, así como en la Unión Europea o en Organizaciones Internacionales.

Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no devengarán  retribuciones,  ni  les  será  computable  el  tiempo  que  permanezcan  en  tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.

4-Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.

El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando.

En el caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.

El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. El puesto de trabajo desempeñado se reservará, al menos, durante dos años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución.

Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoque la Administración.

5-Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma.

Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran,  siendo  computable  dicho  período  a  efectos  de  antigüedad,  carrera  y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.

Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este periodo por tres meses, con un máximo de dieciocho, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima.

Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.

6-Los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, así como los amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley

29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho a disfrutar de un periodo de excedencia en las mismas condiciones que las víctimas de violencia de género.

Dicha excedencia será autorizada y mantenida en el tiempo en tanto que resulte necesaria para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente.

 

Artículo 90.  Suspensión de funciones.

 

  1. El funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado durante el tiempo de permanencia en la misma del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la  condición.  La  suspensión  determinará  la  pérdida  del  puesto  de  trabajo cuando exceda de seis meses.
  2. La suspensión firme se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria. La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de seis años.
  3. El funcionario declarado en la situación de suspensión de funciones no podrá prestar servicios en ninguna Administración Pública ni en los Organismos públicos, Agencias, o Entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas durante el tiempo de cumplimiento de la pena o sanción.
  4. Podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional con ocasión de la tramitación de un procedimiento judicial o expediente disciplinario, en los términos establecidos en este Estatuto.

 

Artículo 91.  Reingreso al servicio activo.

 

Reglamentariamente se regularán los plazos, procedimientos y condiciones, según las situaciones administrativas de procedencia, para solicitar el reingreso al servicio activo de los funcionarios de carrera, con respeto al derecho a la reserva del puesto de trabajo en los casos en que proceda conforme al presente Estatuto.

 

Artículo 92.  Situaciones del personal laboral.

 

El personal laboral se regirá por el Estatuto de los Trabajadores y por los Convenios Colectivos que les sean de aplicación.

Los convenios colectivos podrán determinar la aplicación de este Capítulo al personal incluido en su ámbito de aplicación en lo que resulte compatible con el Estatuto de los Trabajadores.