Excedències

[Vigència fins 31 de desembre de 2020]

ANNEX 3 Acord condicions 2017-2020

CONDICIONS ESPECÍFIQUES DEL PERSONAL LABORAL

Article 7

Excedències

Sens perjudici del que es disposa en els articles 45 a 48 de l’Estatut dels Treballadors, i de les disposicions regulades en aquest pacte de caràcter comú als empleats de l’Ajuntament de Barcelona respecte dels supòsits de suspensió per maternitat, adopció i acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple i paternitat, el personal laboral té dret a la suspensió del contracte en els supòsits següents:

Es podrà concedir l’excedència voluntària als treballadors laborals fixos que ho sol·licitin per interès particular. Pot ser sol·licitada pels treballadors amb almenys un any d’antiguitat a l’Ajuntament i la seva durada no pot ser inferior a un quatre mesos ni superior a deu anys.

Aquest dret només pot ser exercit una altra vegada si han transcorregut 2 anys des de la finalització de l’anterior excedència voluntària, llevat del supòsit en què se sol·liciti per tenir cura d’un fill o filla o familiar.

Els treballadors/es excedents no cobren remuneracions ni els és computable el temps que resten en aquesta situació als efectes d’ascensos, triennis i drets en el règim de la seguretat social que els sigui d’aplicació.

Els treballadors/es en situació d’excedència voluntària conserva el dret a reintegrar-se a l’Ajuntament en les vacants d’igual o similar categoria que hi hagi, sempre que l’interessat hagi sol·licitat el reingrés abans de caducar el període d’excedència. La negativa del treballador a reincorporar-se al lloc ofertat documentalment comporta la renúncia al seu dret i l’extinció de la relació contractual.

 

Impactos: 653