Quants dies em corresponen per defunció, malaltia greu o accident que impliqui atenció mèdica urgent i immediata de familiars?

[Vigència fins 31 de desembre de 2020]

Acord condicions 2017-2020. Capítol 2. Article 15.1.d

 

Permís per defunció, malaltia greu o accident que impliqui atenció mèdica urgent i immediata de familiars.

1.- Per raó de defunció, hospitalització, accident o malaltia greus de familiar fins el primer grau de consanguinitat o afinitat, 3 dies laborables quan el succés es produeixi a la mateixa localitat, i 5 dies laborables quan es produeixi en una localitat diferent al domicili.

Aquest permís es farà extensible als casos de cirurgia especialitzada sense hospitalització que requereixi atenció postoperatòria especial en el domicili quan afecti els familiars relacionats anteriorment i quan aquests no puguin ser objecte d’una adequada atenció per part d’un altre membre de la família.

2.- En el cas de defunció, hospitalització, accident o malaltia greus dels familiars fins el segon grau que s’indiquen per raó de consanguinitat o afinitat: avis, nets, gendres i cunyats, el permís serà de 2 dies laborables quan el succés es produeixi a la mateixa localitat, i quatre dies laborables quan es produeixi en una localitat diferent al domicili.

REGULACIÓ:

 

Permís per defunció de familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat

Durada del permís

Per defunció d’un/a familiar de primer grau de consanguinitat o afinitat, es disposarà de tres dies laborables quan el succés es produeixi en la mateixa localitat, i cinc dies laborables quan sigui en una localitat diferent de la del domicili. Aquest permís és extensiu respecte a les persones que tinguin la tutoria legalment reconeguda.

Quan es tracti de defunció d’un familiar de segon grau de consanguinitat o afinitat, el permís serà de dos dies laborables quan el succés es produeixi en la mateixa localitat, i quatre dies laborables quan sigui en una localitat diferent de la del domicili.

 

Criteris d’aplicació

El fet causant és la defunció. Quan aquesta es produeixi coincidint amb la jornada laboral de l’empleat o empleada, es podrà optar entre computar l’inici del permís a partir del dia del succés o substituir-lo per hores per a assumptes personals. Si la defunció es produeix un cop l’empleat o empleada ja ha completat la seva jornada laboral, el permís comptarà a partir del dia laborable següent.

Si la defunció es produeix durant el gaudiment del període de vacances d’estiu autoritzat, el període de vacances d’estiu quedarà interromput pel gaudiment d’aquest permís i es reiniciarà tot seguit.

Excepcionalment en cas que el sepeli se celebri fora de Catalunya, es podrà gaudir dels dies de permís dins dels deu dies naturals a partir de la data de la defunció.

 

Documentació acreditativa

– Qualsevol document acreditatiu del fet causant.

– Quan el sepeli se celebri fora de Catalunya, document que ho acrediti.

 

 

Permís per hospitalització, accident o malaltia greu que impliqui atenció mèdica urgent i immediata de familiars

Durada del permís


Per accident o malaltia greu d’un/a familiar de primer grau de consanguinitat o afinitat, es disposarà de tres dies laborables quan el succés es produeixi en la mateixa localitat, i cinc dies laborables quan sigui en una localitat diferent de la del domicili. Aquest permís és extensiu respecte a les persones que tinguin la tutoria legalment reconeguda.

Quan es tracti d’accident o malaltia greu d’un/a familiar de segon grau de consanguinitat o afinitat, el permís serà de dos dies laborables quan es produeixi en la mateixa localitat, i de quatre dies laborables quan sigui en una localitat diferent de la del domicili.

El permís es fa extensible per a aquests familiars, en el supòsit de cirurgia especialitzada sense hospitalització que requereixi atenció postoperatòria especial en el domicili i quan els familiars no puguin ser objecte d’una atenció adequada per part d’un altre membre de la família.

 

Criteris d’aplicació

– Malaltia greu amb hospitalització: els dies de permís podran utilitzar-se en qualsevol moment del període d’hospitalització o dins del període de deu dies naturals a partir del finiment del període d’hospitalització. Es podrà fraccionar en dies aquest permís sempre que no suposi un increment dels dies laborables a gaudir en aquest concepte.

Igualment, en el cas de personal que presti servei durant la nit es podrà iniciar el permís la nit del dia abans al fet causant, sempre que no suposi un increment dels dies laborables a gaudir per aquest concepte.

La permanència en un centre hospitalari en el seu servei d’urgències amb una estada en aquest servei superior a 24 hores s’equipara a l’ingrés hospitalari o hospitalització sempre que s’acrediti documentalment.

– Accident: lesió corporal que es produeix per un fet violent exterior sobrevingut que necessita atenció mèdica urgent i que revesteix gravetat. Requereix la constatació escrita d’un facultatiu o facultativa mèdic.

 

Documentació acreditativa

– Hospitalització: justificant oficial del centre sanitari amb el corresponent segell i signatura en què consti: data d’ingrés o data d’alta hospitalària (o bé fer-hi constar la continuïtat de l’ingrés), nom de l’empleat o empleada i del o la pacient. Acreditació del grau de parentiu.

-Estada al servei d’urgències superior a 24 hores: justificant oficial del servei d’urgències del centre sanitari amb el corresponent segell i signatura en què consti: data d’entrada o data d’alta al servei d’urgències (o bé fer-hi constar la continuïtat de l’estada en aquest servei), nom de l’empleat o empleada i del o la pacient. Acreditació del grau de parentiu.

-Cirurgia especialitzada sense hospitalització: el justificant emès pel facultatiu/iva o pel centre sanitari en què consti el nom de l’empleat o empleada, del o la pacient, i haurà de fer constar expressament que el o la pacient requereix atenció postoperatòria especial en el domicili. Acreditació del grau de parentiu.

-Malaltia greu: Certificat mèdic que acrediti la gravetat de la malaltia i la necessitat d’atenció en el domicili. Acreditació del grau de parentiu.

-Accident: justificant oficial del centre sanitari amb el corresponent segell i signatura, amb el nom de l’empleat o empleada i el nom i la data en què ha estat atesa la persona accidentada, que acrediti l’existència de lesions greus que han requerit atenció mèdica urgent. Acreditació del grau de parentiu.

 

 

 

 

 

 

Impactos: 1266