Quants dies em corresponen per defunció, malaltia greu o accident que impliqui atenció mèdica urgent i immediata de familiars?

[Vigència fins 31 de desembre de 2020]

Acord condicions 2017-2020. Capítol 2. Article 15.1.d

 

Permís per defunció, malaltia greu o accident que impliqui atenció mèdica urgent i immediata de familiars.

1.- Per raó de defunció, hospitalització, accident o malaltia greus de familiar fins el primer grau de consanguinitat o afinitat, 3 dies laborables quan el succés es produeixi a la mateixa localitat, i 5 dies laborables quan es produeixi en una localitat diferent al domicili.

Aquest permís es farà extensible als casos de cirurgia especialitzada sense hospitalització que requereixi atenció postoperatòria especial en el domicili quan afecti els familiars relacionats anteriorment i quan aquests no puguin ser objecte d’una adequada atenció per part d’un altre membre de la família.

2.- En el cas de defunció, hospitalització, accident o malaltia greus dels familiars fins el segon grau que s’indiquen per raó de consanguinitat o afinitat: avis, nets, gendres i cunyats, el permís serà de 2 dies laborables quan el succés es produeixi a la mateixa localitat, i quatre dies laborables quan es produeixi en una localitat diferent al domicili.

Aplicació:

En els casos de malaltia greu de familiar amb hospitalització, els dies de permís podran utilitzar-se en qualsevol moment del període d’hospitalització o en un període de deu dies a partir del finiment del període d’hospitalització.

Es podrà fraccionar en dies aquest permís sempre que no suposi un increment dels dies laborables a gaudir en aquest concepte. Igualment en el cas de personal que presti servei durant la nit es pot iniciar el permís la nit del dia abans, sempre que no suposi un increment dels dies laborables a gaudir en aquest concepte.

El permís regulat en aquest punt es extensible als empleats/des respecte les persones que tinguin la tutoria legalment reconeguda.