Quants dies hàbils tinc per raó de naixement, acolliment o adopció?

[Vigència fins 31 de desembre de 2020]

Acord condicions 2017-2020. Permisos i llicències.

Per raó de naixement, acolliment o adopció.

Article 15.2.c

Durada del permís

Per raó de naixement, acolliment o adopció: el progenitor o progenitora que no gaudeix del permís per maternitat té dret a un permís de 5 dies laborables consecutius dintre dels deu dies següents a la data de naixement o de l’arribada del menor o la menor adoptat o acollit a la llar familiar. En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del permís, s’amplia a 10 dies laborables si es tracta de dos fills i quinze dies laborables si són tres o més menors.

Criteris d’aplicació

També es tindrà dret al permís en el supòsit d’acolliment simple, sempre que la seva durada no sigui inferior a un any.

Documentació acreditativa

  • Fotocòpia del llibre de família on consti el naixement de fill/a, o bé fotocòpia de la decisió administrativa o judicial d’acolliment o resolució judicial de l’adopció.

 

 

REGULACIÓ

 

Permís per adopció o acolliment

Durada del permís

Les parelles que opten per l’adopció o l’acolliment tenen dret al temps indispensable per absentar-se del lloc de treball per dur a terme els tràmits administratius requerits per l’Administració competent fets a Catalunya, amb la justificació prèvia que s’han de fer dins la jornada de treball.

Si és necessari el desplaçament previ dels progenitors o progenitores al país d’origen de la persona adoptada, en els casos d’adopció o acolliment internacional, es té dret, a més, a un permís de fins a dos mesos de durada, i durant aquest període es perceben exclusivament les retribucions bàsiques.

Criteris d’aplicació

També dona dret al permís l’acolliment simple, sempre que la seva durada no sigui inferior a un any.

Documentació acreditativa

– Adopció o acolliment:

– justificació del tràmit administratiu requerit per l’Administració competent i que s’ha de fer en l’horari corresponent, o

– certificat d’idoneïtat de la Generalitat de Catalunya en què s’indiqui que has de traslladar-te al país d’adopció.

 

Impactos: 106