Quants dies hàbils tinc per raó de naixement, acolliment o adopció?

Per raó de naixement, acolliment o adopció.

 

Durada del permís

El progenitor o progenitora que no gaudeix del permís per maternitat té dret a un permís de cinc dies laborables consecutius dintre dels deu dies següents a la data de naixement o de l’arribada del menor o la menor adoptat/da o acollit a la llar familiar. En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del permís, s’amplia a deu dies laborables si es tracta de dos fills i quinze dies laborables si són tres o més menors.

Criteris d’aplicació

També es tindrà dret al permís en el supòsit d’acolliment simple, sempre que la seva durada no sigui inferior a un any.

Documentació acreditativa

  • Fotocòpia del llibre de família on consti el naixement de fill/a, o bé fotocòpia de la decisió administrativa o judicial d’acolliment o resolució judicial de l’adopció.