Quants dies hàbils tinc per raó de naixement, acolliment o adopció?

[Vigència fins 31 de desembre de 2020]

Acord condicions 2017-2020. Permisos i llicències.

Per raó de naixement, acolliment o adopció.

Article 15.2.c

Durada del permís

Per raó de naixement, acolliment o adopció: el progenitor o progenitora que no gaudeix del permís per maternitat té dret a un permís de 5 dies laborables consecutius dintre dels deu dies següents a la data de naixement o de l’arribada del menor o la menor adoptat o acollit a la llar familiar. En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del permís, s’amplia a 10 dies laborables si es tracta de dos fills i quinze dies laborables si són tres o més menors.

Criteris d’aplicació

També es tindrà dret al permís en el supòsit d’acolliment simple, sempre que la seva durada no sigui inferior a un any.

Documentació acreditativa

  • Fotocòpia del llibre de família on consti el naixement de fill/a, o bé fotocòpia de la decisió administrativa o judicial d’acolliment o resolució judicial de l’adopció.