Quants dies tinc per raó de matrimoni o inici de convivència?

Per raó de matrimoni o inici de convivència.

Durada del permís

Per raó de matrimoni o inici de convivència, en els casos de les unions estables de parella, el permís tindrà una durada de quinze dies naturals consecutius que els cònjuges o convivents podran gaudir, dins el termini d’un any a comptar des de la data de casament o des de l’inici de la convivència.

Criteris d’aplicació

El dia de la celebració del matrimoni o inici de la convivència, és la data de referència per començar a comptar l’any.

Documentació acreditativa

  • Fotocòpia del llibre de família, acta de matrimoni o certificat del registre de parelles de fet o acta notarial que acrediti l’inici de la convivència.

 

Per raó de matrimoni d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

 

Durada del permís

El permís tindrà una durada d’un dia si el matrimoni se celebra dins el territori de Catalunya i dos dies naturals i consecutius, si se celebra fora.

Criteris d’aplicació

El dia del matrimoni ha d’estar inclòs dins el permís.

Documentació acreditativa

  • Justificant de la celebració del matrimoni del familiar on consti la data i el lloc de la celebració.
  • Justificació del parentiu familiar.