Regulació de la visita mèdica dels empleats i empleades

[Vigència fins 31 de desembre de 2020]

Acord condicions 2017-2020. Capítol 2. Condicions de Dedicació. Horari.

Article 13.7.3. Visites mèdiques dels empleats/des

La visita mèdica del propi empleat/da pel temps indispensable es considera motiu justificat d’absència amb la corresponent justificació, així com les prescripcions que constin al justificant i que afectin en el compliment horari.

L’assistència a consulta mèdica ha de concertar-se fora de l’horari de treball i quan no sigui possible s’autoritzarà l’absència per visita mèdica pel temps indispensable per anar i retornar a la feina.

Als efectes, sempre que la visita al metge es produeixi fora dels marges de presència obligada de cada horari, es computarà com a temps de visita mèdica de la següent manera:

  • per a l’entrada al matí l’hora de citació que s’especifiqui en el corresponent justificant mèdic.
  • per a la sortida al migdia fins a les 14 si no es retorna a la feina, si es retorna computarà fins a l’hora d’entrada.
  • per a les visites mèdiques a la tarda només es computarà el temps d’absència justificada quan la visita mèdica coincideixi amb la tarda a treballar i fins a les 17h si no es retorna a la feina o fins a l’hora d’entrada si es retorna a la feina.
  • En els horaris especials s’aplicaran els mateixos criteris però atenent a les seves especificitats pel que fa al còmput de la visita mèdica fora de la presència obligada

Impactos: 191