Permisos

33 entradas

Llicències

REGULACIÓ:   LLICÈNCIES Llicència per assumptes propis Es podran concedir llicències per assumptes propis, sense cap retribució, i la durada acumulada no podrà excedir en cap cas dels sis mesos cada dos anys. La concessió d’aquesta llicència està subordinada a les necessitats del servei. Criteris d’aplicació A l’efecte de determinar […]

Permís per als progenitors o progenitores amb fills o filles amb discapacitat

REGULACIÓ: Permís per als progenitors o progenitores amb fills o filles amb discapacitat Durada del permís El temps indispensable. Criteris d’aplicació Els progenitors o progenitores amb fills o filles amb discapacitat, o amb fills o filles que es trobin en procés de valoració d’una possible discapacitat, tenen dret conjuntament a […]