Permisos

26 entradas

*Permisos i llicències pendents d’actualització segons conveni 2017-2020.

Regulació de la visita mèdica i el repòs domiciliari

SOBRE REGULACIÓ DE LA VISITA MÈDICA I EL REPÒS DOMICILIARI.   El Decret de l’Alcaldia de data 27 de desembre de 2012, estableix amb efectes 1 de gener de 2013 dues absències de màxim 48 hores justificades mèdicament, en l’àmbit d’aplicació de l’acord regulador de les condicions de treball dels […]

Quants dies em corresponen per trasllat de domicili?

Per trasllat de domicili. Durada del permís Per trasllat de domicili en la mateixa localitat: 1 dia. En el cas de canvi de localitat el permís és de 2 dies dins l’àmbit metropolità; 3 dies fora d’aquest àmbit i dins l’àmbit de Catalunya. Els dies són naturals i consecutius. Criteris […]

Quants dies em pertoquen per a exàmens finals i parcials alliberadors?

Per a exàmens finals i parcials alliberadors. Durada del permís Per a exàmens finals i parcials alliberadors en centres acadèmics oficials i per a proves de promoció interna a l’Ajuntament de Barcelona, 1 dia. Per a proves de promoció a la resta de les Administracions públiques, el temps indispensable per […]

Dies addicionals compensació horària

Dies addicionals compensació horària. Als efectes d’homologació del règim general de dies festius s’estableix la compensació de dos dies addicionals per any complert de servei. El límit de gaudiment d’aquests dies serà fins el 5 de gener de l’any següent i excepcionalment i/o per raons del servei aquest període es […]

Situació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes

SOBRE ELS CRITERIS D’APLICACIÓ DE LA REGULACIÓ DEL COMPLEMENT DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES EN SITUACIÓ D’INCAPACITAT TEMPORAL DERIVADA DE CONTINGÈNCIES COMUNES   Per Decret de l’Alcaldia de data 27 de desembre de 2012, s’ha establert, amb efectes de 15 d’octubre de 2012 una modificació parcial del decret de regulació del […]

Permís per cura d’un familiar de primer grau.

Permís per cura d’un familiar de primer grau. Durada del permís Si es precisa tenir cura d’un familiar de primer grau, es tindrà dret a sol·licitar una reducció de fins el 50% de la jornada laboral, amb caràcter retribuït, per raons de malaltia molt greu i per al termini màxim […]

Llicències

Llicència per assumptes propis. Es podran concedir llicències per assumptes propis, sense cap retribució, i la durada acumulada no podrà excedir en cap cas dels sis mesos cada dos anys. La concessió d’aquesta llicència està subordinada a les necessitats del servei. Criteris d’aplicació A l’efecte de determinar la durada de […]

Altres permisos

Permís pels progenitors amb fills discapacitats. Durada del permís El temps indispensable Criteris d’aplicació Els dos progenitors, tenen dret  conjuntament a permisos d’absència del lloc de treball per a poder assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o sanitaris on rebin suport. Documentació acreditativa Còpia Resolució de […]