Permisos

26 entradas

*Permisos i llicències pendents d’actualització segons conveni 2017-2020.

Quants dies em pertoquen per a la realització dels tràmits d’adopció o acolliment?

Per a la realització dels tràmits d’adopció o acolliment. Durada del permís Les parelles que opten per l’adopció o l’acolliment tenen dret  al temps indispensable per absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius requerits per l’administració competent fets a Catalunya, amb la justificació prèvia […]

Permís per adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple

Permís per adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple. Té una durada de setze setmanes ininterrompudes. Aquest permís s’amplia dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit i per cada fill, a partir del segon, en els supòsits d’adopció o acolliment múltiple. El […]

Permís per lactància

Permís per lactància Durada del permís Permís d’una hora diària d’absència del lloc de treball, la qual es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple la durada del permís és de dues hores diàries, les quals es poden dividir en […]

Permís per reducció de jornada per conciliació familiar

PERMÍS PER REDUCCIÓ DE JORNADA PER CONCILIACIÓ FAMILIAR.   El Decret de l’Alcaldia de data 27 de desembre de 2012, suspèn amb efectes 1 de gener de 2013 el punt 3 de l’article 15 sobre permís de reducció de jornada i estableix també amb efectes 1 de gener de 2013 […]

Regulació de la visita mèdica i el repòs domiciliari

SOBRE REGULACIÓ DE LA VISITA MÈDICA I EL REPÒS DOMICILIARI.   El Decret de l’Alcaldia de data 27 de desembre de 2012, estableix amb efectes 1 de gener de 2013 dues absències de màxim 48 hores justificades mèdicament, en l’àmbit d’aplicació de l’acord regulador de les condicions de treball dels […]

Quants dies em corresponen per trasllat de domicili?

Per trasllat de domicili. Durada del permís Per trasllat de domicili en la mateixa localitat: 1 dia. En el cas de canvi de localitat el permís és de 2 dies dins l’àmbit metropolità; 3 dies fora d’aquest àmbit i dins l’àmbit de Catalunya. Els dies són naturals i consecutius. Criteris […]