Permisos

33 entradas

Permís per maternitat i de gestació.

Per a les dones en estat de gestació es reconeix un permís retribuït a partir del dia primer de la setmana 37 de l’embaràs i fins a la data del part.

Permís per situacions de violència de gènere.

[Vigència fins 31 de desembre de 2020] Acord condicions 2017-2020. Capítol 2.   Article 16.d Permisos per situacions de violència de gènere. Les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, tinguin faltes d’assistència totals o parcials tenen dret que aquestes faltes d’assistència es considerin justificades […]

Permís per lactància

Permís d’una hora diària d’absència del lloc de treball, la qual es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. En els casos de part, adopció o acollimentmúltiple la durada del permís és de dues hores diàries, les quals es poden dividir en dues fraccions d’una hora.

Permís per reducció de jornada per conciliació familiar

[Vigència fins 31 de desembre de 2020] Acord condicions 2017-2020. Capítol 2. Article 13.3 Horari per permís de reducció de jornada per conciliació familiar. El personal que gaudeix del permís de reducció de jornada per conciliació familiar, fixarà de mutu acord la concreció del seu horari tenint en compte l’horari […]

Regulació de la visita mèdica dels empleats i empleades

[Vigència fins 31 de desembre de 2020] Acord condicions 2017-2020. Capítol 2. Condicions de Dedicació. Horari. Article 13.7.3. Visites mèdiques dels empleats/des La visita mèdica del propi empleat/da pel temps indispensable es considera motiu justificat d’absència amb la corresponent justificació, així com les prescripcions que constin al justificant i que […]

Quants dies em corresponen per trasllat de domicili?

[Vigència fins 31 de desembre de 2020] Acord condicions 2017-2020. Permisos i llicències. Artícle 15.2.c Permisos i llicències Trasllat de domicili Per trasllat de domicili dins la mateixa localitat: 1 dia. Per trasllat de domicili dins de l’àmbit metropolit: 2 dia. 3 dies fora d’aquest àmbit i dins l’àmbit de […]

Quants dies em pertoquen per a exàmens finals i parcials alliberadors?

REGULACIÓ   Per a exàmens finals i parcials alliberadors Durada del permís Per a exàmens finals i parcials alliberadors en centres acadèmics oficials i per a proves de promoció interna o oferta pública a l’Ajuntament de Barcelona, un dia. En el supòsit de proves de provisió de llocs de treball, […]

Dies addicionals compensació horària

REGULACIÓ:   Dies addicionals compensació horària A l’efecte d’homologació del règim general de dies festius, a més de la compensació dels dissabtes festius, s’estableix la compensació de dos dies addicionals més per any complert de servei i el seu gaudiment està supeditat a les necessitats del servei. El límit de […]

Situació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes

SOBRE ELS CRITERIS D’APLICACIÓ DE LA REGULACIÓ DEL COMPLEMENT DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES EN SITUACIÓ D’INCAPACITAT TEMPORAL DERIVADA DE CONTINGÈNCIES COMUNES   Per Decret de l’Alcaldia de data 27 de desembre de 2012, s’ha establert, amb efectes de 15 d’octubre de 2012 una modificació parcial del decret de regulació del […]

Permís per cura d’un familiar de primer grau.

REGULACIÓ:   Permís per cura d’un familiar de primer grau Durada del permís Si es necessita tenir cura d’un familiar de primer grau, es tindrà dret a sol·licitar una reducció de fins al 50% de la jornada laboral, amb caràcter retribuït, per raons de malaltia molt greu i per al […]