Permisos

27 entradas

Permís per reducció de jornada per conciliació familiar

[Vigència fins 31 de desembre de 2020] Acord condicions 2017-2020. Capítol 2. Article 13.3 Horari per permís de reducció de jornada per conciliació familiar. El personal que gaudeix del permís de reducció de jornada per conciliació familiar, fixarà de mutu acord la concreció del seu horari tenint en compte l’horari […]

Regulació de la visita mèdica dels empleats i empleades

[Vigència fins 31 de desembre de 2020] Acord condicions 2017-2020. Capítol 2. Condicions de Dedicació. Horari. Article 13.7.3. Visites mèdiques dels empleats/des La visita mèdica del propi empleat/da pel temps indispensable es considera motiu justificat d’absència amb la corresponent justificació, així com les prescripcions que constin al justificant i que […]

Quants dies em corresponen per trasllat de domicili?

[Vigència fins 31 de desembre de 2020] Acord condicions 2017-2020. Permisos i llicències. Artícle 15.2.c Permisos i llicències Trasllat de domicili Per trasllat de domicili dins la mateixa localitat: 1 dia. Per trasllat de domicili dins de l’àmbit metropolit: 2 dia. 3 dies fora d’aquest àmbit i dins l’àmbit de […]

Quants dies em pertoquen per a exàmens finals i parcials alliberadors?

Per a exàmens finals i parcials alliberadors. Durada del permís Per a exàmens finals i parcials alliberadors en centres acadèmics oficials i per a proves de promoció interna a l’Ajuntament de Barcelona, 1 dia. Per a proves de promoció a la resta de les Administracions públiques, el temps indispensable per […]

Dies addicionals compensació horària

Dies addicionals compensació horària. Als efectes d’homologació del règim general de dies festius s’estableix la compensació de dos dies addicionals per any complert de servei. El límit de gaudiment d’aquests dies serà fins el 5 de gener de l’any següent i excepcionalment i/o per raons del servei aquest període es […]

Situació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes

SOBRE ELS CRITERIS D’APLICACIÓ DE LA REGULACIÓ DEL COMPLEMENT DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES EN SITUACIÓ D’INCAPACITAT TEMPORAL DERIVADA DE CONTINGÈNCIES COMUNES   Per Decret de l’Alcaldia de data 27 de desembre de 2012, s’ha establert, amb efectes de 15 d’octubre de 2012 una modificació parcial del decret de regulació del […]

Permís per cura d’un familiar de primer grau.

Permís per cura d’un familiar de primer grau. Durada del permís Si es precisa tenir cura d’un familiar de primer grau, es tindrà dret a sol·licitar una reducció de fins el 50% de la jornada laboral, amb caràcter retribuït, per raons de malaltia molt greu i per al termini màxim […]

Llicències

Llicència per assumptes propis. Es podran concedir llicències per assumptes propis, sense cap retribució, i la durada acumulada no podrà excedir en cap cas dels sis mesos cada dos anys. La concessió d’aquesta llicència està subordinada a les necessitats del servei. Criteris d’aplicació A l’efecte de determinar la durada de […]

Altres permisos

Permís pels progenitors amb fills discapacitats. Durada del permís El temps indispensable Criteris d’aplicació Els dos progenitors, tenen dret  conjuntament a permisos d’absència del lloc de treball per a poder assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o sanitaris on rebin suport. Documentació acreditativa Còpia Resolució de […]