Permisos

*Permisos i llicències pendents d’actualització segons conveni 2017-2020.


Article 7 Excedències Sens perjudici del que es disposa en els articles 45 a 48 de l’Estatut dels Treballadors, i de les disposicions regulades en aquest pacte de caràcter comú als empleats de l’Ajuntament de Barcelona respecte dels supòsits de suspensió per maternitat, adopció i acolliment, tant preadoptiu com permanent […]

Excedències


CIRCULAR  NÚM. 2/2016   1.- Àmbit aplicació 1.1.- Aquesta Circular és d’aplicació al personal que presta servei a l’Ajuntament de Barcelona, organismes autònoms municipals i ens instrumentals, i entitats públiques empresarials dependents de la Corporació. Serà aplicable al personal laboral d’aquells organismes públics que s’adhereixin al conveni col·lectiu de l’Ajuntament […]

Vacances d’estiu


En data 29 d’abril  es va subscriure l’Acord de Condicions de Treball comunes dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona per al període 2008-2011, el qual va ser aprovat en la sessió del Consell Municipal de data 29 maig de 2009.   Aquesta Gerència considera necessari informar sobre el criteri […]

L’horari en aplicació de l’acord de condicions de treball comunesPer a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part de les embarassades. Durada del permís Es gaudirà del temps que estrictament es requereix a aquest efecte, previ avís i justificació de la seva realització en jornada laboral. Criteris d’aplicació El permís el gaudirà l’empleada embarassada. Documentació acreditativa […]

Quants dies em pertoquen per a la realització d’exàmens prenatals ...


Per raó de matrimoni o inici de convivència. Durada del permís Per raó de matrimoni o inici de convivència, en els casos de les unions estables de parella, el permís tindrà una durada de quinze dies naturals consecutius que els cònjuges o convivents podran gaudir, dins el termini d’un any […]

Quants dies tinc per raó de matrimoni o inici de ...


Per raó de naixement, acolliment o adopció.   Durada del permís El progenitor o progenitora que no gaudeix del permís per maternitat té dret a un permís de cinc dies laborables consecutius dintre dels deu dies següents a la data de naixement o de l’arribada del menor o la menor […]

Quants dies hàbils tinc per raó de naixement, acolliment o ...Per naixement de fills prematurs o que, per qualsevol motiu hagin de romandre hospitalitzats després del part. En els casos de part prematur i en aquells en que, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, la prestació de maternitat s’ampliarà en tants dies […]

Quants dies em pertoquen per naixement de fills prematurs o ...


Permís per maternitat   Durada del permís Tindrà una durada de setze setmanes ininterrompudes. Aquest permís s’ampliarà en dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill i, per cada fill a partir del segon, en els supòsits de part múltiple. El permís es distribuirà a opció de l’empleada […]

Permís per maternitat


Permís per situacions de violència de gènere. Les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, tinguin faltes d’assistència totals o parcials tenen dret que aquestes faltes d’assistència es considerin justificades d’acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents. Així mateix, […]

Permís per situacions de violència de gènere.Per a la realització dels tràmits d’adopció o acolliment. Durada del permís Les parelles que opten per l’adopció o l’acolliment tenen dret  al temps indispensable per absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius requerits per l’administració competent fets a Catalunya, amb la justificació prèvia […]

Quants dies em pertoquen per a la realització dels tràmits ...


Permís per paternitat pel naixement, adopció o acolliment tant preadoptiu, com permanent o simple d’un fill/a. Té una durada de quatre setmanes i en pot gaudir el pare a partir de la finalització del permís per raó de naixement, acolliment o adopció (apartat permisos punt 3 d’aquesta circular) i fins […]

Permís per paternitat pel naixement, adopció o acolliment tant preadoptiu, ...


Permís per adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple. Té una durada de setze setmanes ininterrompudes. Aquest permís s’amplia dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit i per cada fill, a partir del segon, en els supòsits d’adopció o acolliment múltiple. El […]

Permís per adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o ...Permís per lactància Durada del permís Permís d’una hora diària d’absència del lloc de treball, la qual es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple la durada del permís és de dues hores diàries, les quals es poden dividir en […]

Permís per lactància


PERMÍS PER REDUCCIÓ DE JORNADA PER CONCILIACIÓ FAMILIAR.   El Decret de l’Alcaldia de data 27 de desembre de 2012, suspèn amb efectes 1 de gener de 2013 el punt 3 de l’article 15 sobre permís de reducció de jornada i estableix també amb efectes 1 de gener de 2013 […]

Permís per reducció de jornada per conciliació familiar


Permís per malaltia greu o accident que impliqui atenció mèdica urgent i immediata de familiars. Durada del permís Per malaltia greu o accident d’un familiar de  primer grau de consanguinitat o afinitat, es disposarà 3 dies hàbils quan el succés es produeixi en la mateixa localitat, i 5 dies hàbils […]

Quants dies em corresponen per malaltia greu o accident que ...Permís per defunció de familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat: Durada del permís Per defunció  d’un familiar de primer grau de consanguinitat o afinitat, es disposarà de 3 dies hàbils quan el succés es produeixi en la mateixa localitat i 5 dies hàbils quan sigui en una […]

Quants dies em corresponen per defunció de familiar fins a ...


SOBRE REGULACIÓ DE LA VISITA MÈDICA I EL REPÒS DOMICILIARI.   El Decret de l’Alcaldia de data 27 de desembre de 2012, estableix amb efectes 1 de gener de 2013 dues absències de màxim 48 hores justificades mèdicament, en l’àmbit d’aplicació de l’acord regulador de les condicions de treball dels […]

Regulació de la visita mèdica i el repòs domiciliari


Per trasllat de domicili. Durada del permís Per trasllat de domicili en la mateixa localitat: 1 dia. En el cas de canvi de localitat el permís és de 2 dies dins l’àmbit metropolità; 3 dies fora d’aquest àmbit i dins l’àmbit de Catalunya. Els dies són naturals i consecutius. Criteris […]

Quants dies em corresponen per trasllat de domicili?Per a exàmens finals i parcials alliberadors. Durada del permís Per a exàmens finals i parcials alliberadors en centres acadèmics oficials i per a proves de promoció interna a l’Ajuntament de Barcelona, 1 dia. Per a proves de promoció a la resta de les Administracions públiques, el temps indispensable per […]

Quants dies em pertoquen per a exàmens finals i parcials ...


Dies addicionals compensació horària. Als efectes d’homologació del règim general de dies festius s’estableix la compensació de dos dies addicionals per any complert de servei. El límit de gaudiment d’aquests dies serà fins el 5 de gener de l’any següent i excepcionalment i/o per raons del servei aquest període es […]

Dies addicionals compensació horària


SOBRE ELS CRITERIS D’APLICACIÓ DE LA REGULACIÓ DEL COMPLEMENT DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES EN SITUACIÓ D’INCAPACITAT TEMPORAL DERIVADA DE CONTINGÈNCIES COMUNES   Per Decret de l’Alcaldia de data 27 de desembre de 2012, s’ha establert, amb efectes de 15 d’octubre de 2012 una modificació parcial del decret de regulació del […]

Situació d’incapacitat temporal derivada de contingències comunesPermís per cura d’un familiar de primer grau. Durada del permís Si es precisa tenir cura d’un familiar de primer grau, es tindrà dret a sol·licitar una reducció de fins el 50% de la jornada laboral, amb caràcter retribuït, per raons de malaltia molt greu i per al termini màxim […]

Permís per cura d’un familiar de primer grau.


Per deures inexcusables de caràcter públic o personal Durada del permís El temps indispensable. Criteris d’aplicació A aquest efecte es considerarà com a deure inexcusable de caràcter públic aquell que el seu incompliment pot fer incórrer en responsabilitat, no pot esser portat a terme mitjançant representant i el seu compliment […]

I si he d’atendre deures inexcusables de caràcter públic o ...


Llicència per assumptes propis. Es podran concedir llicències per assumptes propis, sense cap retribució, i la durada acumulada no podrà excedir en cap cas dels sis mesos cada dos anys. La concessió d’aquesta llicència està subordinada a les necessitats del servei. Criteris d’aplicació A l’efecte de determinar la durada de […]

Llicències
Permís pels progenitors amb fills discapacitats. Durada del permís El temps indispensable Criteris d’aplicació Els dos progenitors, tenen dret  conjuntament a permisos d’absència del lloc de treball per a poder assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o sanitaris on rebin suport. Documentació acreditativa Còpia Resolució de […]

Altres permisos