Permisos

27 entradas

*Permisos i llicències pendents d’actualització segons conveni 2017-2020.

Excedències

[Vigència fins 31 de desembre de 2020] ANNEX 3 Acord condicions 2017-2020 CONDICIONS ESPECÍFIQUES DEL PERSONAL LABORAL Article 7 Excedències Sens perjudici del que es disposa en els articles 45 a 48 de l’Estatut dels Treballadors, i de les disposicions regulades en aquest pacte de caràcter comú als empleats de […]

Vacances d’estiu

[Vigència fins 31 de desembre de 2020] Acord condicions 2017-2020 Capítol 2. Article 14 Vacances     14.1. Durada Les vacances anuals retribuïdes són d’un mes de durada per cada any complert de servei, amb una garantia de 22 dies hàbils, o la part proporcional que correspongui quan el temps […]

L’horari en aplicació de l’acord de condicions de treball comunes

En data 29 d’abril  es va subscriure l’Acord de Condicions de Treball comunes dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona per al període 2008-2011, el qual va ser aprovat en la sessió del Consell Municipal de data 29 maig de 2009.   Aquesta Gerència considera necessari informar sobre el criteri […]

Quants dies tinc per raó de matrimoni o inici de convivència?

Per raó de matrimoni o inici de convivència. Durada del permís Per raó de matrimoni o inici de convivència, en els casos de les unions estables de parella, el permís tindrà una durada de quinze dies naturals consecutius que els cònjuges o convivents podran gaudir, dins el termini d’un any […]

Quants dies hàbils tinc per raó de naixement, acolliment o adopció?

Per raó de naixement, acolliment o adopció.   Durada del permís El progenitor o progenitora que no gaudeix del permís per maternitat té dret a un permís de cinc dies laborables consecutius dintre dels deu dies següents a la data de naixement o de l’arribada del menor o la menor […]

Permís per maternitat

Permís per maternitat   Durada del permís Tindrà una durada de setze setmanes ininterrompudes. Aquest permís s’ampliarà en dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill i, per cada fill a partir del segon, en els supòsits de part múltiple. El permís es distribuirà a opció de l’empleada […]

Permís per situacions de violència de gènere.

Permís per situacions de violència de gènere. Les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, tinguin faltes d’assistència totals o parcials tenen dret que aquestes faltes d’assistència es considerin justificades d’acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents. Així mateix, […]

Quants dies em pertoquen per a la realització dels tràmits d’adopció o acolliment?

Per a la realització dels tràmits d’adopció o acolliment. Durada del permís Les parelles que opten per l’adopció o l’acolliment tenen dret  al temps indispensable per absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius requerits per l’administració competent fets a Catalunya, amb la justificació prèvia […]

Permís per adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple

Permís per adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple. Té una durada de setze setmanes ininterrompudes. Aquest permís s’amplia dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit i per cada fill, a partir del segon, en els supòsits d’adopció o acolliment múltiple. El […]

Permís per lactància

Permís per lactància Durada del permís Permís d’una hora diària d’absència del lloc de treball, la qual es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple la durada del permís és de dues hores diàries, les quals es poden dividir en […]

Permís per reducció de jornada per conciliació familiar

PERMÍS PER REDUCCIÓ DE JORNADA PER CONCILIACIÓ FAMILIAR.   El Decret de l’Alcaldia de data 27 de desembre de 2012, suspèn amb efectes 1 de gener de 2013 el punt 3 de l’article 15 sobre permís de reducció de jornada i estableix també amb efectes 1 de gener de 2013 […]