Permisos

27 entradas

Excedències

[Vigència fins 31 de desembre de 2020] ANNEX 3 Acord condicions 2017-2020 CONDICIONS ESPECÍFIQUES DEL PERSONAL LABORAL Article 7 Excedències Sens perjudici del que es disposa en els articles 45 a 48 de l’Estatut dels Treballadors, i de les disposicions regulades en aquest pacte de caràcter comú als empleats de […]

Vacances d’estiu

[Vigència fins 31 de desembre de 2020] Acord condicions 2017-2020 Capítol 2. Article 14 Vacances     14.1. Durada Les vacances anuals retribuïdes són d’un mes de durada per cada any complert de servei, amb una garantia de 22 dies hàbils, o la part proporcional que correspongui quan el temps […]

Quants dies de permís tinc per raó de matrimoni o inici de convivència?

[Vigència fins 31 de desembre de 2020] Acord condicions 2017-2020. Permisos i llicències. Permís per raó de matrimoni o inici de convivència. Article 15.2.a Durada del permís Per raó de matrimoni o inici de convivència, en els casos de les unions estables de parella, el permís tindrà una durada de […]

Permís per maternitat i de gestació.

Per a les dones en estat de gestació es reconeix un permís retribuït a partir del dia primer de la setmana 37 de l’embaràs i fins a la data del part.

Permís per situacions de violència de gènere.

[Vigència fins 31 de desembre de 2020] Acord condicions 2017-2020. Capítol 2.   Article 16.d Permisos per situacions de violència de gènere. Les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, tinguin faltes d’assistència totals o parcials tenen dret que aquestes faltes d’assistència es considerin justificades […]

Permís per lactància

Permís d’una hora diària d’absència del lloc de treball, la qual es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. En els casos de part, adopció o acollimentmúltiple la durada del permís és de dues hores diàries, les quals es poden dividir en dues fraccions d’una hora.