Permisos

33 entradas

INSTRUCCIÓ de regulació dels permisos i llicències.

L’entrada en vigor del nou Acord de condicions de treball comunes dels empleats/des públics de l’Ajuntament de Barcelona per al període 2017-2020, aprovat en la sessió del Consell Municipal de data 20 de juliol de 2018 i en vigor des del 21 de juliol, requereix una nova instrucció de regulació […]

Permís per naixement per a la mare biològica

REGULACIÓ: Permís per naixement per a la mare biològica Durada del permís El permís té una durada de setze setmanes, de les quals les sis setmanes immediates posteriors al part seran en tot cas de descans obligatori i ininterrompudes; en cas de mort de la mare, l’altre progenitor podrà fer […]

Per assumptes personals sense justificació

REGULACIÓ:   Per assumptes personals sense justificació Durada del permís Per assumptes personals sense justificació, sis dies. El nombre d’aquests dies serà proporcional al temps treballat anualment, i el seu gaudiment està supeditat a les necessitats del servei. El límit de gaudiment màxim d’aquests dies serà fins al 15 de […]

Excedències

[Vigència fins 31 de desembre de 2020] ANNEX 3 Acord condicions 2017-2020 CONDICIONS ESPECÍFIQUES DEL PERSONAL LABORAL Article 7 Excedències Sens perjudici del que es disposa en els articles 45 a 48 de l’Estatut dels Treballadors, i de les disposicions regulades en aquest pacte de caràcter comú als empleats de […]

Vacances d’estiu

[Vigència fins 31 de desembre de 2020] Acord condicions 2017-2020 Capítol 2. Article 14 Vacances     14.1. Durada Les vacances anuals retribuïdes són d’un mes de durada per cada any complert de servei, amb una garantia de 22 dies hàbils, o la part proporcional que correspongui quan el temps […]

Quants dies de permís tinc per raó de matrimoni o inici de convivència?

[Vigència fins 31 de desembre de 2020] Acord condicions 2017-2020. Permisos i llicències. Permís per raó de matrimoni o inici de convivència. Article 15.2.a Durada del permís Per raó de matrimoni o inici de convivència, en els casos de les unions estables de parella, el permís tindrà una durada de […]