Permisos

26 entradas

*Permisos i llicències pendents d’actualització segons conveni 2017-2020.

Excedències

Article 7 Excedències Sens perjudici del que es disposa en els articles 45 a 48 de l’Estatut dels Treballadors, i de les disposicions regulades en aquest pacte de caràcter comú als empleats de l’Ajuntament de Barcelona respecte dels supòsits de suspensió per maternitat, adopció i acolliment, tant preadoptiu com permanent […]

Vacances d’estiu

CIRCULAR  NÚM. 2/2016   1.- Àmbit aplicació 1.1.- Aquesta Circular és d’aplicació al personal que presta servei a l’Ajuntament de Barcelona, organismes autònoms municipals i ens instrumentals, i entitats públiques empresarials dependents de la Corporació. Serà aplicable al personal laboral d’aquells organismes públics que s’adhereixin al conveni col·lectiu de l’Ajuntament […]

L’horari en aplicació de l’acord de condicions de treball comunes

En data 29 d’abril  es va subscriure l’Acord de Condicions de Treball comunes dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona per al període 2008-2011, el qual va ser aprovat en la sessió del Consell Municipal de data 29 maig de 2009.   Aquesta Gerència considera necessari informar sobre el criteri […]

Quants dies tinc per raó de matrimoni o inici de convivència?

Per raó de matrimoni o inici de convivència. Durada del permís Per raó de matrimoni o inici de convivència, en els casos de les unions estables de parella, el permís tindrà una durada de quinze dies naturals consecutius que els cònjuges o convivents podran gaudir, dins el termini d’un any […]

Quants dies hàbils tinc per raó de naixement, acolliment o adopció?

Per raó de naixement, acolliment o adopció.   Durada del permís El progenitor o progenitora que no gaudeix del permís per maternitat té dret a un permís de cinc dies laborables consecutius dintre dels deu dies següents a la data de naixement o de l’arribada del menor o la menor […]

Permís per maternitat

Permís per maternitat   Durada del permís Tindrà una durada de setze setmanes ininterrompudes. Aquest permís s’ampliarà en dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill i, per cada fill a partir del segon, en els supòsits de part múltiple. El permís es distribuirà a opció de l’empleada […]

Permís per situacions de violència de gènere.

Permís per situacions de violència de gènere. Les dones víctimes de situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, tinguin faltes d’assistència totals o parcials tenen dret que aquestes faltes d’assistència es considerin justificades d’acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents. Així mateix, […]