Curs d’Anglès B2.BRef.62604

CORNELLÀ DE LLOBREGAT
PRESENCIAL

LLOC: INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA.
– C/ BONAVISTA 70
INICI: 20-12-2016
FINAL: 16-02-2017
DURADA: 60 Hores
HORARI: dimarts i dijous de 18:00 a 21:30 hores
Subvencionat

 

 

PREINSCRIPCIO

 

Informació important

Aquest és el primer curs d’un itinerari de formació de 3 cursos de 60 hores de durada (total 180 hores) que té com a objectiu la preparació per a la realització de l’examen First Certificate in English (FCE).

Requisits
Nivell Intermediate – Upper Intermediate.
– Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
– Acreditar haver superat el nivell B1 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
– Cursar els tres nivells d’ Anglès B2 (B-C-D) (total 180 hores)
– Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell B2 i es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el FCE (First Certificate in English). Les taxes d’aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Objectius
Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu Anglès B2B, B2C, B2D que és preparatori per a l’obtenció del First Certificate in English.

Finalitzat l’itinerari s’hauran adquirit les habilitats següents:
• Comprendre les informacions més rellevants de textos provinents de fonts diverses (els mitjans de comunicació, pel•lícules, conferències, discursos, missatges enregistrats, converses telefòniques i cara a cara).
• Comunicar-se de manera apropiada amb fluïdesa i espontaneïtat en diverses situacions socials i professionals, sobre una àmplia gamma de temes relacionats amb àmbits del seu interès i interactuant amb els interlocutors.
• Comprendre sense dificultat textos llargs i de certa complexitat, i localitzar-hi la informació específica. Ser capaç de comprendre un ampli vocabulari de lectura.
• Escriure textos extensos, clars i ben estructurats, expressant i argumentant les opinions i destacant els aspectes més significatius i oferint detalls rellevants que serveixin de recolzament, amb precisió i domini dels diferents registres i tipologia textual.

Continguts
-Continguts morfosintàctics
-Continguts fonètics i fonològics
-Continguts ortogràfics
-Continguts lèxics i semàntics

Avaluació
La prova final s’estructura igual que el model d’examen de Cambrigde nivell First Certificate:

Reading and Use of English (comprensió escrita i ús de la llengua)
Tipus de prova: 7 parts amb 52 preguntes. De la part 1 a la 4, són exercicis gramaticals i de vocabulari. De la part 5 a la 7, són exercicis de comprensió
Durada: 1 hora i 15 minuts
Característiques: Lectura i comprensió de textos curts i llargs amb preguntes d’opció múltiple. També realitzarà exercicis de formació de paraules, transformar frases, i d’emplenar textos
Valoració: 25% del total de la prova

Writing (expressió escrita)
Tipus de prova: 2 parts
Durada: 1 hora i 20 minuts
Característiques: dues redaccions d’entre 140-190 paraules cadascuna, una d’una temàtica obligatòria i l’altra a escollir entre tres opcions. Els escrits podran ser: articles, correu electrònic / carta; assaig; informe de revisió.
Valoració: 25% del total de la prova

Listening (comprensió oral)
Tipus de prova: 4 parts amb exercicis de comprensió oral. L’alumne contestarà 30 preguntes repartides entre les 4 parts
Durada: 40 minuts
Característiques: Exercicis de resposta múltiple i completar frases.
Valoració: 25% del total de la prova

Speaking (expressió oral)
Tipus de prova: 4 exercicis d’expressió oral, es realitzaran en parelles.
Durada: 14 minuts
Característiques: intercanvis curts amb el professor i amb l’altre alumne; parlar durant 1 minut (exercici individual), discussió entre els dos candidats, tasca col•laborativa entre els dos candidats.
Valoració: 25% del total de la prova.

L’examen final s’aprovarà amb una puntuació igual o superior a 5,5.

Certificat
Preparatòria Acreditació First Certificate in English

Impactos: 73