Ajuts per discapacitats amb dependència econòmica.

[Vigència fins 31 de desembre de 2020]

Acord condicions 2017-2020. Capítol IV. Condicions Socials

 

Ajuts per discapacitats amb dependència econòmica.

 

 

Article 30.1.Criteris d’aplicació

Consisteix en una assignació econòmica mensual que es reconeix als empleats/des per les despeses generades per la atenció i recuperació de persones, d’acord amb el que es determina al punt 2 d’aquest article, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% reconeguda per una resolució administrativa de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya que convisquin i estiguin econòmicament a càrrec del/a empleat/da.

L’ajut per discapacitat es farà extensiu al cònjuge i als familiars fins el primer grau de consanguinitat i afinitat que estiguin a càrrec i convisquin amb l’empleat/da. Igualment es farà extensiu a les parelles de fet d’acord amb la normativa vigent i als empleats/des que respecte d’un discapacitat/da tinguin la tutoria legalment reconeguda.

També es farà extensiu als fills que, malgrat no convisquin, estiguin en situació de custòdia compartida respecte el/la empleat/da.Als efectes d’aquest article, es considera que la persona discapacitada causant està a càrrec i depèn econòmicament de l’empleat/da si els ingressos percebuts no superen el 100% del salari mínim interprofessional.

 

Article 30.2 Imports

L’ajut per als empleats/des en els supòsits indicats, es fixa per a l’exercici del 2018 en 300,53 € mensuals que s’incrementaran anualment durant la vigència de l’acord amb el percentatge corresponent establert per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a cadascun dels exercicis.L’import de l’ajut per als progenitors amb fills/es i cònjuge o assimilat, amb discapacitat vindrà determinat en funció del grau de discapacitatque tinguin, en les quanties mensuals següents per a l’any 2018:

  1. Grau igual al 33% i inferior al 65% : 305,04
  2. €Grau igual al 65% i inferior al 75%: 413,98
  3. €Grau igual o superior al 75%: 522,91€

En el cas de cònjuge o assimilat la persona discapacitada causant ha d’estar a càrrec, dependre econòmicament de l’empleat/da, i els ingressos percebuts no superen el salari mínim interprofessional.Per al supòsit que es demani, per prescripció mèdica degudament acreditada, assistència en centres d’educació especial de caràcter onerós, aquest ajut tindrà a aquests efectes un increment de quantia suficient per cobrir les despeses i fins al 50% com a màxim de les quantitats esmentades, i caldrà acreditar, des de la direcció del centre corresponent, l’import anual de les despeses.

Cal acreditar aquestes despesesamb una factura emesa pel centre d’educació especial cada curs escolar. Si hi ha modificació de grau de discapacitat un cop reconegut l’ajut se li abona des de la comunicació amb efectes des de la data de reconeixement de l’ICASSL’actualització dels imports es realitzarà amb data d’efectes 1 de gener de 2018, una vegada ratificat aquest acord pel Ple Municipal.

 

Article 30.3 Procediment

Per tenir dret a percebre l’ajut serà necessari demanar-ho per escrit, complir els requisits establerts als apartats anteriors, i acreditar-ho documentalment. La resolució administrativa que acordi en el seu cas l’ajuda tindrà efectes econòmics des del dia 1 del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud a l’Ajuntament.

La documentació acreditativa que tingui caràcter anual o revisable s’ha d’actualitzar el primer trimestre de cada any, tret que la petició s’hagi cursat per primera vegada en el darrer trimestre de l’any anterior. En cas de no aportar la documentació acreditativa, la aportació restarà en suspens.

Si ambdós cònjuges o els dos membres d’una parella de fet, són empleats/des de l’Ajuntament, d’organismes públics municipals als quals sigui d’aplicació aquest Acord, només un d’ells podrà sol·licitar i ser beneficiari de l’ajut pel mateix subjecte causant.

Si canviessin les circumstàncies que van donar dret a la percepció de l’ajut, el personal beneficiari ho comunicarà en el termini de quinze dies, i si no ho fes, se li detrauran directament de la seva nòmina les quantitats percebudes indegudament.

 

Per qualsevol dubte cal trucar al 93.402.77.04 de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona o contacteu amb el delegat/da de CCOO al vostre centre de treball, al telèfon 93.301.88.67 o podeu fer la consulta al correu electrònic ccooajtbcn@ccoo.cat

Impactos: 21