Quants dies em pertoquen per a la realització dels tràmits d’adopció o acolliment?

[Vigència fins 31 de desembre de 2020]

Acord condicions 2017-2020. Permisos i llicències.

Per a la realització dels tràmits d’adopció o acolliment.

Article 15.2.i

Durada del permís

Les parelles que opten per l’adopció o l’acolliment tenen dret a absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius requerits per l’administració competent fets a Catalunya, durant el temps necessari, amb la justificació prèvia que s’han de fer dins la jornada de treball. Aquest permís és extensiu en les mateixes condicions a les absències per l’assistència a tècniques de fecundació assistida.

En els casos d’adopció internacional quan sigui necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d’origen de la criatura adoptada, es te dret també a un permís de fins a dos mesos per adopció o acolliment internacional En aquest cas, es percebran exclusivament les retribucions bàsiques.

Criteris d’aplicació

Aquest permís és extensiu en les mateixes condicions a les absències per l’assistència a tècniques de fecundació assistida.

També dona dret al permís l’acolliment simple, sempre que la seva durada no sigui inferior a un any.

Documentació acreditativa

  • Adopció o acolliment: justificació del tràmit administratiu requerit per l’administració competent i que s’ha de fer en l’horari corresponent.
  • Fecundació assistida: justificant del centre sanitari on consti el dia, l’hora i el segell i signatura.

Impactos: 26